Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18323962 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i uruchomienie systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami systemu
Organizator:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres: ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (58) 32 64 990, fax: (58) 32 64 999
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa i uruchomienie systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami
systemu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy
złożyć:
w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie lub innym miejscu
wskazanym w zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku, ul. Mostowa 1 la, 80-778 Gdańsk
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 3 grudnia 2019 r. do godz. 15;00
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres oraz opisane:
Oferta na dostawę i uruchomienie systemu informacji prawnej wraz z
aktualizacjami systemu.
Nie otwierać przed dniem 3 grudnia 2019 r. godz. 15.00.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
Termin składania:2019-12-03
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: od dnia 4 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:2. Kryteria oceny ofert: cena.
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz Z ofertą wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie
warunki:
4. Istotne warunki zamówienia: wzór umowy.
8. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka
,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.
Uwagi:9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE LI 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku, ul. Mostowa Iła, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
udzjelenia zamówienia publicznego na: dostęp do systemu informacji prawnej (znak sprawy:
WZTiA 2464.16.2019.JM).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii
dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody
na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt:7. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Justyna Mazurkiewicz tel. 58 32 64 978.
Kod CPV:48-00.00.00-8
Numer dokumentu:WZTiA.2464.16.2019.JM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: