Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i wymiana okien, drzwi oraz dostawa i montaż nawietrzaków okiennych
Organizator:Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Walimiu
Adres: ul. Długa 8, 58-320 Walim
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wałbrzyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 74 845-73-24
E-mail:
Opis:DOSTAWA i wymiana okien, drzwi oraz dostawa i montaż nawietrzaków okiennych w lokalach mieszkalnych, użytowych, klatkach schodowych, pi wnicach w budynkach stanowiących własność Gminy Walim, będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Walimiu.
o Okres gwarancji: 24 miesiące.
Miejsce i termin składania ofert: a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10.01.2023 do godz. 9;00 osobiście, listem na formularzu oferty, pocztą elektroniczną
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: 10.01.2023
Termin składania:2023-01-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 - 31.12.2023
Wymagania:ofertę należy
b. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem Dostawa i wymiana okien, drzwi oraz dostawa i montaż nawietrzaków okiennych w lokalach mieszkalnych, użytowych, klatkach schodowych, piwnicach w budynkach stanowiących własność Gminy Walim, będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Walimiu. (nie dotyczy oferty przesłanej pocztą elektroniczną).
7. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: cena
8 Warunki płatności: termin płatności za wykonane usługi to 21 dni od chwili poprawnie wystawionej i doręczonej faktury VAT Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Weronika Rygielska tel.: 74 845-73-24 e-mail: rygielska@abk.walim.pl
Numer dokumentu:7/G/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: