Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa infrastruktury magazynowej
Organizator:BTI Gumkowski Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Adres: ul. Obornicka 71, 62-002 Suchy Las
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:606936692
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury magazynowej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury magazynowej
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa infrastruktury magazynowej.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury magazynowej.
Skład: 1 komplet
Regał magazynowy - 10 półek , 2 - 3 miejsc paletowych / półka; udźwig półki max 2400 kg
- 1 segment: szer. przęsła 2,5m - 3m, głęb. do 1,1m, wysokość: do 7m,
Regał wspornikowy stacjonarny - 1 szt.:
- rozstaw osi: 1,35m,
- max. obciążenie na ramię 150kg,
- wysokość: do 6m
- długość: max 5,4m.
Regały magazynowe - 14 szt.:
- dane dot.1 regału[m]: wys. do 2,2m, dług. do 1m, głęb. do 0,45m,
- nośność półki min: 250kg.
Regał do magazynowania - 1 szt.:
- pod arkusze blach o wymiarach 1,5 x 3m,
- udźwig półki: 1800kg,
- ilość półek do 14szt.,
-przestrzeń pomiędzy półkami 0,5m.
Stojaki do pojemników warsztat. z pojemnikami - 5szt.
- przystosowanie do różnej wielkości pojemności warsztat.: A,B,C,A ESD,
- dane dot.1 stojaka[m]: wys. do 2,2m, dług. do 1m, głęb. do 0,45m.
Wózek transportowy otwarty - 6kpl.:
- dane 1 wózka: ilość pólek do 3, wymiary - około 720x385x930mm.
W przypadku regałów Zamawiający prosi o składanie ofert na elementy używane. W tym przypadku Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lup pomoc de minimis. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN) w wartości netto z wyodrębnieniem podatku VAT - jeżeli występuje.
2) Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty stanowiącej kwotę netto uwzględniającą wszystkie składowe ceny końcowej.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami niniejszego zamówienia na jeden z poniższych sposobów:
? w formie papierowej (oryginał) zawierającej formularz ofertowy i oświadczenia umieszczone w zabezpieczonej kopercie i opisane w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Oferta na dostawę infrastruktury magazynowej. Nie otwierać do dnia 07.06.2019 roku". Ofertę w zaklejonej kopercie należy przesłać na adres:
BTI Gumkowski Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Obornicka 71,
62-002 Suchy Las
z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 001/2019
lub złożyć osobiście w Biurze Zamawiającego w godzinach 7.30 - 15.00:
BTI Gumkowski Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Obornicka 71,
62-002 Suchy Las
z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 001/2019
? w formie elektronicznej: formularz ofertowy i oświadczenia należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, opieczętować, zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@bti-gumkowski.pl
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie ,,Dot. ogłoszenia 001/2019".
5) Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem do dnia 06.06.2019r. na adres: biuro@bti-gumkowski.pl
6) Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć do dnia 06.06.2019r. do Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7) Za moment złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na adres poczty elektronicznej biuro@bti-gumkowski.pl, zaś w przypadku formy pisemnej - potwierdzenia jej dostarczenia przez Biuro Podawcze Zamawiającego.
8) Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminach nie będą rozpatrywane.
9) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10) Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
11) Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin składania:2019-06-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Suchy Las
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy, natomiast termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy 28.06.2019r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia umożliwiającą wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowe warunki
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy przyczyn; skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowani dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców,
c) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
e) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.
f) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
3. Siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV, należy złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 2 do zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - załącznik 3 do zapytania ofertowego;
c) oświadczenie o niewspółfinansowaniu środka trwałego - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Oferent, którego oferta okaże się najkorzystniejsza i który zaproszony zostanie do podpisania umowy zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia, w którym zobowiązany będzie określić od kogo nabył środek trwały oraz wskazać miejsce i datę jego nabycia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Zamawiający, ustala następujące kryteria zamówienia:
a) Całkowita cena netto przedmiotu zamówienia:
- Kryterium Ceny zostaje przypisane 70 pkt. na 100,
- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia,
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą),
- Im niższa cena, tym więcej pkt. otrzyma Wykonawca w tym kryterium.
b) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- Kryterium Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje przypisane 30 pkt. na 100.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg. poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena (maksymalnie do uzyskania jest 70 pkt):
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów - 70. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ o 70
Cena netto w rozpatrywanej ofercie
b) Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do uzyskania jest 30 pkt):
Sposób przyznawania punktacji:
o za termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 28.06.2019r. - 0 pkt.
o za termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 21.06.2019r. - 15 pkt.
o za termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 14.06.2019r. - 30 pkt.
Wykluczenia
1. Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminach nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
3. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Obornicka 71
62-002 Suchy Las
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu
618117037
NIP
9721251263
Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o.o. Spółka komandytowa prowadzących do wprowadzenia na rynek innowacyjnego proekologicznego palnika pelletowego drugiej generacji.
Numer projektu
POIR.03.02.01-30-0007/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Gumkowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
606936692
Kod CPV:39141100-3
Numer dokumentu:1187093, 001/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: