Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa interaktywnych ekranów dotykowych
Organizator:Najwyższa Izba Kontroli
Adres: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 22 444 5835
E-mail:
Opis:Najwyższa Izba Kontroli
zaprasza do złożenia oferty na: DOSTAWA interaktywnych ekranów dotykowych.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. DOSTAWA:
a. 19 szt. ekranów iiyama ProLite TE6512MIS-B1AG wraz z 60 miesięczną gwarancją
b. 19 szt. wózków iiyama MD CAR2011-B1 wraz z 36 miesięczną gwarancją.
2. Miejscem wykonania przedmiotu zapytania ofertowego jest siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, 02-056 Warszawa, Ul. Filtrowa 57 oraz delegatury NIK (załącznik nr 2)
3. DOSTAWA nastąpi zgodnie z rozdzielnikiem (załącznik nr 3)
UWAGA!!! Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy Zamawiający może odmówić zawarcia umowy, bez wskazania przyczyny.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2023 r. godz. 12:00.
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2023-09-21
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin lub okres wykonania przedmiotu zamówienia.
Do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:II. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną.
2. Korespondencję w postępowaniu oraz oferty należy kierować na adres e-mail: bit-zp@nik.gov.pl
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
4. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości: ,,Dostawa interaktywnych ekranów dotykowych".
5. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:
1) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
lub
2) w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację osoby składającej podpis.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Wykonawcy uprawnieni są do wspólnego ubiegania się o zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
9. Wykonawca może wycofać swoją ofertę do upływu terminu składania ofert.
10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia. Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym gwarancję producenta oraz podatek od towarów i usług.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną ocenione.
4. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w pkt V.2 Zapytania.
IX. Badanie ofert.
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i poinformuje Wykonawcę;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem, zawierającą rażąco niską cenę, jak również złożoną przez podmiot niezaproszony do składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)..
4. Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia złożonej oferty albo wezwania do jej uzupełnienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
X. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium, tj. cena ofertowa (waga kryterium - 100 %).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową spełniająca wszystkie wymagania.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie ustępu 2 powyżej stosuje się.
4. Do ofert dodatkowych wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania dotyczące ofert.
XI. Umowa w sprawie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, szczegółowo podanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania.
XII. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.
Uwagi:XIII. Klauzule dotyczące RODO.
Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę,
Nr sprawy: BIT-BID.25.17.2023
4
którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty - do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie. Odmowa podania tych danych uniemożliwiłaby udział Pani/Pana w postępowaniu i zawarcie takiej umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.
Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w związku z art. 14 RODO:
1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych administratorem tych danych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca:
dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - np. imię i nazwisko.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Nr sprawy: BIT-BID.25.17.2023
5
8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do sprostowania tych danych.
9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, mają prawo do przenoszenia danych osobowych.
12. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
Kontakt:3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są:
3.1 Rafał Turlej - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
3.2 Anna Szklarska-Klimpel- w sprawach dotyczących procedury postępowania
Numer dokumentu:BIT-BID.25.17.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: