Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa jednorazowych igłoprobówek do pobierania krwi
Organizator:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:Numer telefonu: (86) 216 3454; nr faksu: (86) 2163454 wew. 44
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH IGŁOPROBÓWEK
DO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŁOMŻY
Zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł - udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)

II. Przedmiot zamówienia - DOSTAWA jednorazowych igłoprobówek do pobierania krwi u bydła do
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
(tj. Formularz oferty).
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej na adres: sekretariat@piw.lomza.pl, pocztą,
kurierem lub dostarczyć osobiście na adres: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul.
Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża, w terminie do dnia 08.11.2023 r. do godz. 10:00.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zaleca, aby wykonawca w tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę lub na kopercie
oferty, podał ,,Oferta na dostawę igłoprobówek".
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert: 08.11.2023 r. godz. 10:15.
Termin składania:2023-11-08
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 24.11.2023 r.
Wymagania:V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania ofertowego,
2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości
zamówienia.

VI. Opis przygotowania oferty:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione (wymagane jest pełnomocnictwo, jeżeli
oferta jest podpisana przez pełnomocnika).
4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia (transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, upusty, rabaty, itd.).

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę
1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do Zapytania
ofertowego.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy).
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył wraz z ofertą, wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, w określonym terminie.
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

X. Udzielenie zamówienia:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania zamawiającego do udzielenia zamówienia
w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty
lub unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w zapytaniu ofertowym do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium oceny.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający przekaże wyłonionemu wykonawcy informację
o wyborze oferty.
4. Zamawiający dokona płatności za właściwą realizację zamówienia przelewem bankowym na konto
wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
Uwagi:IX. Opis kryterium i sposób oceny ofert:
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:
- cena
- 100 %.
XI. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
?
?
?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży (dalej:
,,ADMINISTRATOR"), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod
adresem: sekretariat@piw.lomza.pl,
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo@rt-net.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp",
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wykonania wyboru oferty. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe dokonanie wyboru
oferty,
dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,
administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
?
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
?
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
?
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:IV. Osoba wyznaczona do kontaktu: Waldemar Zyskowski, nr telefonu: 86 2163454.
Numer dokumentu:PIW.Ag.26.2.13.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: