Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem
Organizator:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Bialystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 748 55 38
Opis:Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Chemii MedycznejUMB
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert (data i godzina):
2019-03-14 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
Termin składania:2019-03-14
Miejsce i termin realizacji:Termin (słownie):
do 3 tygodni od daty podpisania umowy
Wymagania:Kryteria oceny:
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Kontakt:1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
228
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy:
85 748 55 38
Numer dokumentu:TZ.ZO.8.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: