Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kompletnych dysz fluidyzacyjnych komory paleniskowej i syfonów do kotła
Organizator:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie
Adres: ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jaworzno
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 516 110 223
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl
Opis:DOSTAWA kompletnych dysz fluidyzacyjnych komory paleniskowej i syfonów do kotła OFz-201
Opis zapytania
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę kompletnych dysz fluidyzacyjnych komory paleniskowej i syfonów do kotła OFz-201.
Właścicielem dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia jest firma RAFAKO S.A.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
Opis warunków pracy oraz zdjęcie dyszy zamieszczono w załączniku nr 1.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania oraz produktu równoważnego podano przy opisie pozycji.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy Towaru.
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- świadectwo 3,1 wg PN EN 10204:2006,
- świadectwa odbioru wystawionego w oryginale przez Producenta.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie realizacji w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki rodzaj produktu składana jest oferta.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. Biała lista podatników VAT:
Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż zapłata wynagrodzenia wynikającego z zamówienia zostanie zrealizowana z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.
Kategoria zakupowa 3.92. Dysze powietrza pierwotnego i wtórnego do kotłów fluidalnych
Miejsce i termin składania ofert: Data wszczęcia postępowania 12-11-2020 14:58
TERMIN SKŁADANIA ofert 18-11-2020 12:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=119305
Termin składania:2020-11-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno
Termin wykonania zamówienia możliwie najkrótszy termin
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto --
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.
Kontakt:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Radosław
Nazwisko: Gała
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: radoslaw.gala@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: +48 516 110 223
Numer dokumentu:2020/RFX/TW/01EZU/17173
Źródło: Internet i własne
Załączniki: