Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23850798 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa komputerów przenośnych
Organizator:Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Adres: Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL7010033996
Telefon / fax:600317095
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125751
Opis:"Start w przyszłość"
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.10.04.01-02-0010/20 - Start w przyszłość

Część 1
Zapytanie_ sprzęt komputerowy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
UWAGA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy komputerów przenośnych do pracowni nauki zawodu- mieszczącej się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale nr 5 niniejszego zapytania ofertowego oraz rozdziału nr 6-Inne Istotne Warunki Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.
3. Komputery przenośne muszą spełniać następujące wymogi:
a) Są fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad technicznych, prawnych, formalnych uszkodzeń oraz śladków eksploatacji.
b) Są zapakowane w oryginalne opakowania fabryczne, których przechowywanie nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.
c) Są zapakowane w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie, bądź pogorszenie jakości w czasie transportu do miejsca realizacji zamówienia.
d) Są kompletne i gotowe do użytkowania (certyfikaty, instrukcje obsługi, okablowanie jeśli dotyczy).
e) Są pełnowartościowe, pierwszego gatunku.
f) Są dopuszczone do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
g) Są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami, normami i atestami, certyfikatami.
h) Są dopuszczony do użytku w pracowniach zawodowych szkolnych.
i) Nie są przedmiotem prezentacji, ekspozycji, szkoleń.
j) Nie są przedmiotem praw osób trzecich.
k) Nie naruszają praw osób trzecich, praw własności przemysłowej, prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
l) Posiadają certyfikat zgodności CE (jeśli dotyczy danego sprzętu).
m) Posiadają katy katalogowe/karty specyfikacji technicznej.
n) Posiadają podstemplowane i wypełnione karty gwarancyjne.
o) Pochodzą z legalnych źródeł.
p) Nie mogą być zarejestrowane na żadnego innego klienta w bazie producentów sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty katalogowe do komputerów przenośnych opisanych w rozdziale nr 5. Z karty katalogowej musi wynikać, iż są spełnione minimalne parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa musi zostać przedstawiona w języku polskim. W przypadku gdy Wykonawca przedstawia kartę katalogową w języku obcym, dołącza jej tłumaczenie na język polski. W przypadku braku możliwości porównania zapisów karty katalogowej/ z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w rozdziale 5 Zamawiający odrzuci ofertę. Jeśli Wykonawca nie dołączy kart katalogowych, Zamawiający odrzuci ofertę.
5. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 45 dni liczonych od daty podpisania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Termin liczony jest od dnia następnego dnia roboczego, po złożeniu podpisu na Umowie przez ostatnią ze Stron. Jeżeli końcowa data wykonania przedmiotu zamówienia wypadnie na dzień wolny od pracy, za ostateczny termin wykonania zamówienia, uznaje się najbliższy, kolejny dzień roboczy. Szacowany termin podpisania umowy nastąpi we wrześniu 2022 roku.
6. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
? 30200000-1, Urządzenia komputerowe, ? 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, ? 30213000-5 Komputery osobiste
? 30213100-6 Komputery przenośne
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-20
Termin składania:2022-09-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Miejscowość
Mokrzeszów
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
cc) Zamawiający dopuszcza zmiany zakresu Umowy zawartej z Wykonawcą (zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2. punkt 20 Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
w szczególności zmiany, które:
? nie prowadzą do zmiany charakteru zawartej Umowy w stosunku do złożonej oferty, chyba że zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
lub/i
? dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych podstawowym zamówieniem o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
lub/i
? zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
? zmiany dotyczy okresu daty początkowej i daty końcowej realizacji projektu ,,Start w przyszłość",
dd) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń terminu wykonania niniejszej Umowy, kiedy data dostarczenia przedmiotu Umowy będzie niemożliwa do zrealizowania, a spowodowana:
? epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem, stanem wyjątkowym, pożarem, powodzią, wojną
? następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
ee) Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie: oczywistych omyłek pisarskich , rachunkowych, warunków lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna, z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, a mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
ff) Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania powodu z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy za 2 - tygodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z postanowień objętych Umową. Czas liczony jest od momentu pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy przez drugą stronę.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
WARUNEK NR 1
W udziale zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie zbieżne z przedmiotem zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferenci muszą oświadczyć, iż w okresie dwóch lat liczonych wstecz od dnia ogłoszenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 dostawy tożsamo rodzajowe z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie wykonania dostawy Oferent przekaże Zamawiającemu następujące informacje:
1) Nazwa Podmiotu wraz z adresem dla którego było realizowane zamówienie
2) Wartość zamówienia (brutto)
3) Data wykonania zamówienia (DD-MM-RRRR)
Powyższy warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak załącznika nr 2 będzie skutkować odrzuceniem oferty, bez możliwości uzupełnienia.
W przypadku, kiedy załącznik będzie zawierał oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste błędy, bądź nie będzie zawierać wszystkich elementów, Zamawiający JEDNOKROTNIE wezwie Wykonawcę do uzupełnienia załącznika w wyznaczonym terminie. W przypadku braku złożenia korekty przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, Zamawiający odrzuci ofertę.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
INNE DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA
1. Do opisu przedmiotu zamówienia-komputera wymienionego w rozdziale 5, musi być załączona karta katalogowa produktu. Z karty katalogowej musi wynikać, iż są spełnione minimalne parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa musi zostać przedstawiona w języku polskim. W przypadku gdy Wykonawca przedstawia kartę katalogową w języku obcym, dołącza jej tłumaczenie na język polski. W przypadku braku możliwości porównania zapisów karty katalogowej/ z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w rozdziale 5 Zamawiający odrzuci ofertę, bez możliwości uzupełnienia. Jeśli Wykonawca nie dołączy kart katalogowych, Zamawiający odrzuci ofertę.
2. Wykonawca do oferty dołoży prawidłowo wypełniony załącznik nr 3- Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż w przypadku braku załącznika, bądź braku wymaganego podpisu na nim, odrzuci ofertę, bez możliwości uzupełnienia.
3. Wykonawca do oferty dołoży prawidłowo wypełniony załącznik nr 4- ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z obowiązkiem informacyjnym".
Zamawiający informuje, iż w przypadku braku załącznika, bądź braku wymaganego podpisu na nim, odrzuci ofertę, bez możliwości uzupełnienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-09
Data ostatniej zmiany
2022-09-09 15:09:01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM 1 (K1) - CENA CAŁKOWITA OFERTY (BRUTTO), WAGA 80 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM 2 (K2) - ,,ELASTYCZNOŚĆ TERMINOWA", WAGA 20 %
SZCZEGÓŁOWY OPIS WSZYSTKICH KRYTERIÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magda Rakowska
tel.: 600317095
e-mail: m.rakowska@upemi.pl
Kod CPV:30200000-1, 30213000-5, 30213100-6, 48000000-8
Numer dokumentu:2022-542-125751
Źródło: Internet i własne
Załączniki: