Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14282441 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kostki brukowej
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Adres: Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 NISKO
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. niżański
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./ Fax. 15 841 54 16
Opis:Przedmiot zamówienia:
,,Dostawa kostki brukowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku"
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
6.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku elementów betonowych w postaci:
a) Kostki brukowej typu HOLLAND, z fazką, kolor czerwony, w rozmiarach 60x100x200, grubości 6 cm, wibroprasowanej, dwuwarstwowej, gatunek I,
w ilości 150 m2.
6.2 Wymagania dodatkowe:
a) Dostawa materiałów odbywać się będzie na plac składowy Obwodu Drogowo - Mostowego w Harasiukach (Harasiuki 84B, 37-413 Harasiuki) transportem Wykonawcy.
b) Oferowany przedmiot dostawy musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.
c) Aprobatę techniczną lub dokument równoważny, potwierdzający jakość oraz dopuszczenie do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
d) Palety na których złożono i dostarczono przedmiot zamówienia podlegają zwrotowi, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy, do dnia 24.11.2017 r. Koszty z tytułu odbioru palet ponosi Wykonawca.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia wielkości dostawy do 50% ilości zamówienia po cenie zaoferowanej
w formularzu ofertowym,
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:
9.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, na adres: Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko (osobiście, listem) na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym do dnia 23.10.2017 r. do godz. 10:00 Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.
9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
9.3 Oferta powinna być opakowana w jedną kopertę, zaadresowana na adres Zamawiającego z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę kostki brukowej".
9.4 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.10.2017 r. o godz. 10:10
Termin składania:2017-10-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy
Numer dokumentu:ZDP.AZ.2531.29.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: