Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16004471 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kotła warzelnego parowego
Organizator:1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Adres: Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261183203, faks 261183203
E-mail:
Opis:dostawa kotła warzelnego parowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zapotrzebowane ilości stanowią Załączniki nr 3 i 4 do Zaproszenia.
4. Kocioł warzelny parowy powinien być dostarczony przez dostawcę do siedziby Zamawiającego.
5.Wymagania dotyczące płatności:
- forma i termin płatności: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Specyfikacja:3.Korespondencję pisemną należy kierować wyłącznie na adres 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr1, pokój nr 22 (kancelaria) w Lublinie, korespondencję w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publ@1wszk.pl, natomiast korespondencję w formie faksowej na numer faksu 261183203.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania cenowego drogą elektroniczną pod adresem zamowienia.publ@1wszk.pl
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w formie pisemnej w podanym terminie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia:
- osobiście w Kancelarii budynek nr 1,pokój nr 22 (kancelaria) - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Al. Racławickie 44 lub drogą pocztową/kurierską do Zamawiającego na adres:
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr1, pokój nr 22 lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publ@1wszk.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018r. do godz. 12:00, oraz powinna być oznakowana następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Al. Racławickie 44 ,
Nr sprawy DZP/Z/8/2018.
Ne otwierać przed 14.09.2018 r. do godz. 12:00.
Oferta cenowa: Dostawa kotła warzelnego parowego
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
Termin składania:2018-09-14
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie14 dni, licząc od dnia zawracia umowy.
Wymagania:III. W POSTĘPOWANIU MOGĄ UCZESTNICZYĆ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, .

IV. OFERTY BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE WG KRYTERIUM:
- cena - 70%
- warunki techniczne i eksploatacyjne - 30%

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Każdy z wykonawców przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru ,,Oferty Wykonawcy"- Załącznik Nr 1 do Zaproszenia, zgodnie z dołączonym formularzem,

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA OFERTY.
1) Formularz OFERTY WYKONAWCY - Załącznik nr 1
2) Wypełniony Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 3 oraz tabela parametrów technicznych i warunki gwarancji - Załącznik nr 4.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w pkt. III zaproszenia, zgodnie z treścią oświadczenia zawartą w formularzu Oferty Wykonawcy - Załącznik Nr 1,
5) W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do złożenia oferty lub innych czynności w zamówieniu, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy.
6) Materiały informacyjne, opisy, katalogi, foldery w języku polskim dla każdego z elementów oferowanego asortymentu.
7) Dokument dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1.Cena oferty powinna być skalkulowana w oparciu o dane podane w specyfikacji cenowej stanowiącej Załącznik Nr 3 do zaproszenia, przy zachowaniu poniższych zasad:
2.Cena oferty musi być wyrażona w PLN, powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny ( i obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszt dostawy do Zamawiającego ubezpieczenie na okres transportu, itp.)we wskazanym terminie w pkt. II Zaproszenia.
3.Zamawiajacy dopuszcza negocjacje ceny oferty.

VIII. POSTAĆ OFERTY.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Ofertę należy składać w formie pisemnej w podanym terminie.
3. Oryginał formularza ,,Oferty Wykonawcy" - Zał. Nr 1 oraz wszystkie załączniki należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz wszelkie oświadczenia dołączone do formularza ,,Oferty Wykonawcy".
4. Poprawki w treści Oferty musza być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
5. W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem oraz do podpisania umowy, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania.
2. Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
3. Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów.
4. Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty.
5. Poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów na wezwanie.
7. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON
1.W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem.
2.W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XI. INFORMACJA O WYNIKACH, PODPISANIE UMOWY.
O wynikach postępowania zostaną powiadomieni na piśmie (w formie elektronicznej lub faxem) Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze umowę. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załączniki Nr 2. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.
Kontakt:4.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Dagmara Pukas, Joanna Bakulska, tel. 261183203.
Dni i godziny udzielania informacji: poniedziałek - piątek w godz. 08.00. - 15.00.
XII.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
1. Dagmara Pukas - tel. 261183203.

2. Joanna Bakulska - tel. 261183203.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: