Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24696355 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kruszywa dolomitowego na utwardzenie i remonty dróg gminnych
Organizator:WÓJT GMINY JABŁONNA
Adres: Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek
Województwo / powiat: lubelskie, pow. lubelski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 561-05-70, fax. 81 561-00-65
E-mail:
Opis:Wójt Gminy Jabłonna zwraca się z prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł netto na ,,Dostawę kruszywa dolomitowego na utwardzenie i remonty dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Jabłonna w 2023 r. - mieszanka kamienna sortowana frakcji 4-31,5 mm i 31,5-63 mm"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego na utwardzenie i remonty dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Jabłonna w 2023 r. Łączne zapotrzebowanie na kruszywo szacuje się wstępnie na około 1 000 ton i obejmuje mieszankę sortowaną frakcji 4 - 31,5 mm w ilości około 900 ton oraz 31,5 - 63 mm w ilości około 100 ton. Ostateczna ilość kruszywa zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty w zależności od przeznaczonych przez Zamawiającego środków i ceny jednostkowej za 1 tonę kruszywa. Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242. Koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz jego załadunku i rozładunku leży po stronie Wykonawcy i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową. Rozładunek kruszywa na drodze powinien być wykonany w sposób nie utrudniający przejazdu, tj. kruszywo powinno być rozsypane z samochodów w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa danej miejscowości, przy zastosowaniu powszechnie stosowanych metod. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ważenia samochodu przed i po rozładunku kruszywa pod adresem: Jabłonna-Majątek 14, 23-114 Jabłonna-Majątek. Wykonawca jest zobowiązany wkalkulować koszty związane z każdorazowym dojazdem do miejsca ważenia do oferowanej ceny realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ważenia
danej dostawy kruszywa po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy najpóźniej jeden dzień przed planowaną dostawą. Koszt wynajmu wagi pokrywa Zamawiający. Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie i w miarę potrzeb zamówienia na określone ilości kruszywa wraz ze wskazaniem miejsca dostawy. Realizacja dostaw rozpocznie się w terminie wskazanym w ofercie licząc od telefonicznego, faksowego lub pisemnego złożenia zamówienia.
Wykonawca dostarczał będzie zamówione kruszywo w miejsca wskazane przez Zamawiającego niezależnie od ilości. DOSTAWA każdej partii kruszywa powinna odbywać się w godz.ch 730 - 1500 w obecności następujących osób: pracownika Urzędu Gminy Jabłonna lub sołtysa danej miejscowości. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
Miejsce i termin składania ofert: 5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 22 lutego 2023 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna (parter), Jabłonna - Majątek 22, 23-114 Jabłonna. O terminowości złożenia oferty świadczyć będzie data wpływu do Urzędu Gminy Jabłonna, a nie data stempla pocztowego.
Ofertę składaną do Wójta Gminy Jabłonna należy sporządzić na ,,Formularzu oferty", którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem: ,,dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia: DOSTAWA kruszywa dolomitowego na utwardzenie i remonty dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Jabłonna w 2023 r. - mieszanka kamienna sortowana frakcji 4-31,5mm i 31,5-63 mm"
Termin składania:2023-02-22
Miejsce i termin realizacji:9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy.
Termin zakończenia: 15 grudnia 2023 r.
Wymagania:9. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę kruszywa drogowego w ilości co najmniej 1 000 ton.
2. dysponują samochodami ciężarowymi samowyładowczymi do transportu mieszanki kamiennej sortowanej i rozładunku na drogach gminnych w ilości co najmniej trzech sztuk o ładowności minimum 20 ton każdy.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów.
Uwaga : Brak spełnienia warunków określonych w punkcie 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
9. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
100% cena
Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie opisanych powyżej dostaw. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
Do oferty należy dołączyć:
1. Wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (co najmniej jedna dostawa kruszywa drogowego w ilości co najmniej 1 000 ton) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2)
2. Wykaz narzędzi jakimi dysponuje Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia (co najmniej 3 samochody ciężarowe samowyładowcze do transportu mieszanki kamiennej sortowanej i rozładunku na drogach gminnych o ładowności minimum 20 ton każdy).
Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne co najmniej 30 dni od dnia otrzymania ich przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podpisać ofertę - brak podpisu skutkować będzie nie uwzględnieniem oferty przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
7. INFORMACJE O FINANSOWANIU
Zamawiający sporządzi z Wykonawcą umowę określającą warunki rozliczenia, wzajemne prawa i obowiązki oraz sposób rozstrzygania ewentualnych sporów. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych wystawianych po realizacji danej partii dostaw.
8. UWAGI
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.
3. Zamawiający zgodnie z art. 703 § 2 Kodeksu Cywilnego zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
4. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
5. W przypadku rozbieżności w formularzu ofertowym pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie uznana wartość podana słownie.
Kontakt:6. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający może wysyłać zaproszenie do składania ofert drogą elektroniczną i kontaktować się z Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca ma prawo porozumiewać się z Zamawiającym drogą elektroniczną, za wyjątkiem złożenia dokumentu oferty, który należy złożyć bezpośrednio u Zamawiającego zgodnie z pkt 5 niniejszego zapytania.
Wszelkie uwagi i zapytania co do przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie lub mailowo na adres gmina@jablonna.lubelskie.pl.
Kod CPV:14212200 - 2, 44922200 - 1, 60100000 - 9
Numer dokumentu:IRO.271.5.2023.GK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: