Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa książek i audiobooków
Organizator:Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: ul.Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE

DOSTAWY KSIĄŻEK
DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2021 r.

zaprasza (na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późniejszymi zmianami)

do złożenia propozycji ofertowej na:

Dostawę książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 r.
Zamawiający jest formalnie zwolniony ze stosowania uPzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 i stosuje jej wybrane zapisy dobrowolnie.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. do jej siedziby przy Ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2021 roku.

Zamawiający na zakup książek planuje przeznaczyć w 2021 r. ok. 50 tys. PLN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z co najmniej 400 wydawcami książek, w tym z wydawnictwami wymienionymi w Załączniku nr 2
Miejsce i termin składania ofert: VI. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna Ostrowiec Świętokrzyski, Ul. Siennieńska 54 (sekretariat).

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 02.03.2021 r. o godz. 12.00

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiści w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona nazwą ( firmą ), adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

,,Oferta na dostawę książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. w 2021 r."

Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty, w postaci potwierdzonych skanów wymaganych dokumentów, e-mailem na adres opracowaniezbiorow@biblioteka.ostrowiec.pl
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, w dniu 02.03.2021 r. o godz. 12.30
Termin składania:2021-03-02
Miejsce i termin realizacji:III. Wymagany termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2021 r.
Wymagania:IV. Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 3
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
4. Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw - Załącznik nr 4.
5. Wykaz wykonanych dostaw książek dla bibliotek w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN każda, z podaniem ich wartości i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
6. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 5.

V.Kryteria wyboru dostawcy:

- udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje - waga 100 %

Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który udzieli największego rabatu.
VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5.
Uwagi:VIII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@arx.net.pl.

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późniejszymi zmianami)

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dorota Grzybowska tel. 41 26-26-976.
Numer dokumentu:FIN.26.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: