Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15109234 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa księgozbioru
Organizator:Państowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Adres: ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 668 075 533, tel. 668 075 542
E-mail:
Opis:,,Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku".
Przedmiot zamówienia:
1. Dostawa księgozbioru do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
2. Książki muszą zostać dostarczone według wytycznych Zamawiającego do biblioteki PWSZ we Włocławku przy ul. Mechaników 3.
3. Zakres i opis zamówienia określa szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr la do zaproszenia.
4. Oferowane książki muszą być nowe, wysokiej jakości co umożliwi ich jak najdłuższe użytkowanie.
5. W przypadku braku danej pozycji książkowej w ofercie cenowej w miejscu gdzie powinna być wpisana cena, należy wpisać odpowiednią adnotację, np. brak nakładu, nakład wyczerpany, brak wznowień. W sytuacji gdy inne oferty również nie będą zawierały ceny, brakujący tytuł nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty:
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, Kancelaria Uczelni, pok. nr 16 do dnia 30 marca 2018 r. z dopiskiem ,,Dostawa księgozbioru do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku" lub przesłać w formie elektronicznej na adres: aneta.krecicka@pwsz.wloclawek.pl.
Termin składania:2018-03-30
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia:
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - 20 maja 2018 r.
Wymagania:Oczekiwania od oferentów:
1. Przedstawienie oferty na realizację przedmiotu zamówienia na załączniku nr 1 ,,Formularz ofertowy" do niniejszego zapytania wraz z załącznikiem nr la do zapytania ofertowego -szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.
3. Oferowane ceny muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia takie jak np. dowóz, wniesienie do biblioteki, itp.
4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Sposób wyboru Wykonawcy:
Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Anna Drobyszewska - tel. 668 075 533 w sprawach merytorycznych, Aneta Kręcicka - tel. 668 075 542 w sprawach proceduralnych.
Numer dokumentu:G.231-92/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: