Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14443946 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kuponów podarunkowych
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
Adres: ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Siedlce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. sekretariat. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93
Opis:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kuponów podarunkowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z póż. zmianami), powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.ebip.com.pl/pwik
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kuponów podarunkowych w formie elektronicznych kart płatniczych (CPV: 30 16 30 00 9), do siedziby zamawiającego, w ilości 179 sztuk o łącznej wartości nabywczej 172 300,00 PLN wg zestawienia:
1. karta płatnicza z wartością 1 000,00 PLN...................................165 szt
2. karta płatnicza z wartością 900,00 PLN......................................1 szt
3. karta płatnicza z wartością 750,00 PLN......................................1 szt
4. karta płatnicza z wartością 700,00 PLN......................................3 szt
5. karta płatnicza z wartością 500,00 PLN......................................2 szt
6. karta płatnicza z wartością 450,00 PLN......................................2 szt
7. karta płatnicza z wartością 350,00 PLN......................................4 szt
8. karta płatnicza z wartością 250,00 PLN......................................1 szt
Specyfikacja:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółki, w pokoju nr 35a osobiście, w wersji elektronicznej lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 23.11.2017 roku do godziny 1000 w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2017 roku o 1015 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki.
Termin składania:2017-11-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia : 3 dni od daty podpisania umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów. Dokumenty wymagane od wykonawców:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wadium - nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert: Oferty będą przeliczane wg wzoru: : A+B+C, gdzie.
A - Cena oferty w złotych - waga 10%
B- Ilość punktów handlowo-usługowych na terenie miasta Siedlce akceptujących
zapłatę kartą - waga 50%
C-Ilość punktów handlowo-usługowych na terenie miasta Siedlce oferujących promocje w formie upustów lub rabatów do karty - waga 40%
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:- Alina Janowska tel. (025) 640 28 16 w godz. od 800 do 1500 fax. (025) 643 65 93
Źródło: Internet i własne
Załączniki: