Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23370383 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa ładowarki teleskopowej i wózka widłowego
Organizator:MAWARC Sp. z o.o. Sp. k
Adres: Fabryczna 10F, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:881020142
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113014
Opis:Opracowanie technologii wytwarzania masy kompozytowej mającej zastosowanie w produkcji kompozytowych więźb dachowych charakteryzujących się cechami fizycznymi i mechanicznymi niespotykanymi do tej pory w materiałach konstrukcji dekarskich.
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.01-12-0042/19 - Opracowanie technologii wytwarzania masy kompozytowej mającej zastosowanie w produkcji kompozytowych więźb dachowych charakteryzujących się cechami fizycznymi i mechanicznymi nie spotykanymi do tej po

Część 1
DOSTAWA ładowarki teleskopowej i wózka widłowego.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń:
1) nowego wózka widłowego
2) nowej lub używanej ładowarki teleskopowej
Specyfikacja - parametry techniczne:
1) Parametry techniczne wózka widłowego :
o udźwig min. 3500kg /500mm
o wysokość podnoszenia 3200mm do 3500mm
o wysokość konstrukcyjna max 2300mm
o podnoszenie swobodne wideł 150mm
o wysokość osłony kabiny 2200mm
o kąt nachylenia masztu przód/tył 6 / 10 stopni
o długość całkowita wraz z widłami nie więcej niż 3950mm
o długość wideł 1200mm
o napęd benzyna + gaz
o skrzynia biegów automatyczna
o sygnał biegu wstecznego
o światło ostrzegawcze
o 3 sekcje rozdzielacza
o lusterko wsteczne
o krata zabezpieczająca ładunek
o przesuw boczny wideł
o amortyzowany fotel
2) Parametry techniczne ładowarki teleskopowej nowej lub używanej:
o w przypadku ładowarki używanej rok produkcji : nie starsza niż 2017
o w przypadku ładowarki używanej ilość MTG nie więcej niż 3000 MTG
o oprzyrządowanie : widły, łyżka, kosz z pilotem
o silnik Stage 4 lub Stage 5
o rodzaj paliwa olej napędowy
o możliwość pracy w hali
o udźwig min 4900 kg do 5100 kg, wysokość podnoszenia minimum 24 m
o napęd hydrostatyczny na 4 koła
o 4 stabilizatory wysuwane niezależnie hydraulicznie
o poziomowanie ramy
o ciągły obrót 360 stopni
o kabina ogrzewaniem i wentylacją
o przystosowanie do pracy z koszem i wciągarką/ funkcja dźwigu
o sterowanie drogą radiową (drogą radiową będą sterowane: obsługa kosza operatora oraz funkcje dźwigu )
o pilot do obsługi kosza i obsługi radiowej
o oświetlenie drogowe
o dokumentacja techniczna oraz badanie UDT
W ramach zamówienia istnieje możliwość dostawy używanej ładowarki teleskopowej mając na względzie poniższe uwagi:
o Parametry używanego sprzętu nie mogą być gorsze jakościowo i różnić się od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.
o Wykonawca dostarczający ładowarkę teleskopową wystawi deklarację określającą jej pochodzenie.
o Wykonawca dostarczający ładowarkę teleskopową potwierdzi w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.
o Cena zakupu używanej ładowarki teleskopowej nie przekracza jej wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Okres gwarancji
12 miesięcy
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń:
1) nowego wózka widłowego
2) nowej lub używanej ładowarki teleskopowej
5. Specyfikacja - parametry techniczne
Parametry techniczne wózka widłowego :
o udźwig min. 3500kg /500mm
o wysokość podnoszenia 3200mm do 3500mm
o wysokość konstrukcyjna max 2300mm
o podnoszenie swobodne wideł 150mm
o wysokość osłony kabiny 2200mm
o kąt nachylenia masztu przód/tył 6 / 10 stopni
o długość całkowita wraz z widłami nie więcej niż 3950mm
o długość wideł 1200mm
o napęd benzyna + gaz
o skrzynia biegów automatyczna
o sygnał biegu wstecznego
o światło ostrzegawcze
o 3 sekcje rozdzielacza
o lusterko wsteczne
o krata zabezpieczająca ładunek
o przesuw boczny wideł
o amortyzowany fotel

Parametry techniczne ładowarki teleskopowej nowej lub używanej:
o w przypadku ładowarki używanej rok produkcji : nie starsza niż 2017
o w przypadku ładowarki używanej ilość MTG nie więcej niż 3000 MTG
o oprzyrządowanie : widły, łyżka, kosz z pilotem
o silnik Stage 4 lub Stage 5
o rodzaj paliwa olej napędowy
o możliwość pracy w hali
o udźwig min 4900 kg do 5100 kg, wysokość podnoszenia minimum 24 m
o napęd hydrostatyczny na 4 koła
o 4 stabilizatory wysuwane niezależnie hydraulicznie
o poziomowanie ramy
o ciągły obrót 360 stopni
o kabina ogrzewaniem i wentylacją
o przystosowanie do pracy z koszem i wciągarką/ funkcja dźwigu
o sterowanie drogą radiową (drogą radiową będą sterowane: obsługa kosza operatora oraz funkcje dźwigu )
o pilot do obsługi kosza i obsługi radiowej
o oświetlenie drogowe
o dokumentacja techniczna oraz badanie UDT

W ramach zamówienia istnieje możliwość dostawy używanej ładowarki teleskopowej mając na względzie poniższe uwagi:
o Parametry używanego sprzętu nie mogą być gorsze jakościowo i różnić się od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.
o Wykonawca dostarczający ładowarkę teleskopową wystawi deklarację określającą jej pochodzenie.
o Wykonawca dostarczający ładowarkę teleskopową potwierdzi w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.
o Cena zakupu używanej ładowarki teleskopowej nie przekracza jej wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-15
Termin składania:2022-06-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-22
Koniec realizacji
2022-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany istotnych postanowień umownych zawartych z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
2) wystąpienia siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, stan zagrożenia zdrowia publicznego występujący lokalnie lub na terytorium kraju, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
3) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
4) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia; zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;
6) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,
7) zmiany firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
8) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie badawczym Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
9) Zmiana zakresu pracy lub zakończenie umowy w trakcie trwania projektu w razie gdy prowadzone badania wskażą, iż dalsze prowadzenie projektu nie pozwala w zakładanym czasie i zakładanym budżecie osiągnąć opisanych przedmiotem zamówienia wyników projektu. Niniejszy warunek wynika wprost z wysokiego ryzyka technologicznego prowadzonego projektu, tj. projektu o bardzo wysokim poziomie innowacyjności i znajdującego się na wczesnym stadium gotowości technologicznej (badania przemysłowe).
10) Zakończenie realizacji umowy przez Zamawiającego w razie, gdy prowadzone badania lub otoczenie ekonomiczne na które Zamawiający nie ma wpływu (zmiany cen, warunki prawne etc.) skutkują zbyt dużym wzrostem ryzyka biznesowego brakiem opłacalności realizacji projektu.
11) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
A. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
B. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie mogą stać w sprzeczności z zawartą umową na dofinansowanie projektu i skorzystanie z nich przez Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie w przypadku zgodności z umową lub uzyskaniem przewidzianych w tejże umowie zgód, potwierdzeń, notyfikacji i innych procedur. W przypadku zakończenia umowy z powyższych przyczyn Zamawiający i Wykonawca dokonają rozliczenia zamówienia na dzień podjęcia decyzji przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania Zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale VI pkt.1 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
4) Deklaracja Wykonawcy określająca pochodzenie ładowarki teleskopowej używanej (jeżeli dotyczy).
5) Deklaracja Wykonawcy, że używana ładowarka teleskopowa nie była w okresie poprzednich 7 lat współfinansowana z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych (jeżeli dotyczy).
Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI Zapytania Ofertowego nr 2/04/2022;
2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-08
Data ostatniej zmiany
2022-06-08 15:21:51

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / C r) x 100 x 100%
gdzie:
C min - cena minimalna w zbiorze ofert
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Monika Cora
tel.: 881020142
e-mail: m.cora@mawarc.pl
Kod CPV:34144710-8, 42415110-2
Numer dokumentu:2022-22386-113014, 2/04/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: