Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14920754 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa leków
Organizator:Szpital SOLEC Sp. z o.o.
Adres: Solec 93, 00-382 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 25 06 248, 22 696 20 04
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia są dostawy leków do Szpitala Solec Sp. z o.o.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 ,,Formularz
asortymentowo-cenowy".
Zamówienie podzielone jest na 2 zadania.
Specyfikacja:Strona internetowa /adres email:
? www.cmsolec.pl
Miejsce i termin składania ofert: SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na załączonym do Zapytania Ofertowego
druku ,,Formularz Ofertowy".
Adres: Szpital SOLEC Sp. z o.o., Sekretariat Zarządu, 00-382 Warszawa, ul. Solec 93
Tel.: 22 25 06 248, 22 696 20 04
Ofertę wraz z próbkami należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu
oznaczonym w następujący sposób:
Zapytanie Ofertowe
ZO/12/02/2018
na
dostawy leków do Szpitala Solec Sp. z o.o.
,,Nie otwierać przed dniem 27.02.2018 r., przed godz. 1015".
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: p. Anna Drozdowska,
Dział Zamówień Publicznych, tel. 22 831 02 01 w. 311.
Termin składania ofert: 27.02.2018 r. do godz. 1000
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 27.02.2018 r. godz. 1015
Termin składania:2018-02-27
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca wystawia fakturę VAT, termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury
VAT do Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: od udzielenia zamówienia do 21.06.2018 r.
Czas realizacji zamówienia nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia
faksem, potwierdzonego pisemnie (zamówienie zwykłe).
Wykonawca gwarantuje dostawę leku ,,na ratunek" nie później niż 6 godzin od jego
Wymagania:Przedstawiona oferta musi zawierać całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH
WARUNKÓW / WYMAGAŃ: w załączniku
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową Zamawiający
uważa ofertę na pojedyncze zadanie.
Uwagi:Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego w każdym czasie,
w tym niedokonanie wyboru żadnej oferty, bez prawa odszkodowania i zwrotu kosztów
przygotowania oferty przez Wykonawcę.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do
niedokonania wyboru żadnej oferty, bądź unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Numer dokumentu:ZO/12/02/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: