Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25245674 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa leków
Organizator:Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Adres: ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 22 11 66 800, tel. 22 832 22 58
E-mail:
Opis:dostawa produktów leczniczych
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa leków do przychodni Zamawiającego -
11 przychodni na terenie Żoliborza i Bielan: Ul. Szajnochy 8 Ul. Conrada 15, Ul. Felińskiego 8,
ul. Kochanowskiego 19, Ul. Kleczewska 56, Ul. Kochowskiego 4, Ul. Klaudyny 26B, Ul. Wrzeciono
10c, Ul. Żeromskiego 13, Ul. Elbląska 35, Ul. Sieciechowska 4 oraz w Łomiankach Ul. Szpitalna 6,
na podstawie zamówień cząstkowych. Każde zamówienie cząstkowe będzie oddzielnie
zapakowane. Dopuszcza się dostawę zamówień cząstkowych do przychodni przy Ul. Szajnochy 8.
Sprzedaż i dostawa leków będzie się odbywać na podstawie zawartej umowy na dostawę leków,
o treści zgodnej z załączonym wzorem.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Termin złożenia oferty - do 31.05.2023 r. do godz. 12:00
10. Ofertę należy przesłać na adres e:mail: oferty@spzzlo.pl z adnotacją - ,,Oferta - dostawa
leków".
Otwarcie ofert:12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12:10
Termin składania:2023-05-31
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wymagania:1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna zawierać wszystkie
pozycje wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym.
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, tj. posiadać zezwolenie
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Oferta nie spełniająca powyższego wymogu nie
będzie podlegała ocenie. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć potwierdzone za
zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów przed podpisaniem umowy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 129).
5. Kryteria oceny ofert: cena - 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
6. Zamawiający zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi, jeśli zapytanie wpłynie na mniej
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Termin związania ofertą - 21 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) cenę brutto w PLN.
2) termin realizacji.
3) oświadczenie o terminie związania ofertą
4) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego
11. Wykonawca może przesłać na wskazany adres e-mail zaszyfrowaną ofertę, a kod dostępu
przekazać po upływie terminu składania ofert, jednak najpóźniej w terminie wyznaczonym na
otwarcie ofert. Dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty lub przesłanie oferty
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
13. Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty,
uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
15. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.
16. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej
zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.
17. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami,
(w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych
przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert.
18. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert,
które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
19. Po dokonaniu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiający zdecyduje czy
będzie prowadził negocjacje. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji,
Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty.
20. Miejsce, termin i sposób przeprowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert w ramach
których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert - zostaną wskazane
w zaproszeniu do negocjacji.
21. Wykonawca nie ma obowiązku uczestniczyć w negocjacjach.
22. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę, w zakresie w jakim złożył on
ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach kryterium ceny.
23. Jeżeli zaproszony wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, Zamawiający do ostatecznej oceny
ofert przyjmuje ofertę złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie.
Kontakt:14. Kontakt: tel. 22 832 22 58, e- mail: zp@spzzlo.pl.
Numer dokumentu:LZ.261.35P.2023.MŁ, 35P/LZ/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: