Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22300503 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Adres: ul. Dr. T. Podbielskiego 2, 66-300 Międzyrzecz
Województwo / powiat: lubuskie, pow. międzyrzecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 504241577.
Opis:ZAPYTANIE CENOWO-OFERTOWE

1. Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych - na podstawie recept wystawionych przez lekarza lub zamówień Zamawiającego:
1.1. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków transportem Wykonawcy i na jego koszt.
1.2. Dostawy realizowane będą w razie potrzeby. Wykonawca dostarczy leki podpisane na opakowaniu nazwiskiem i imieniem pacjenta. Realizacja dostaw uzgodniona będzie osobiście lub telefonicznie w zależności od potrzeb. Leki pełnopłatne wyszczególnione i niewyszczególnione w zapytaniu cenowo ofertowym będą oferowane w cenie konkurencyjnej.
1.3. Przewidywane ilości dostaw w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowo - ofertowego
1.4. Ceny leków wg załączonej oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania cenowo - ofertowego będą integralną częścią umowy. Oferent nie przewiduje zmian cen w okresie trwania umowy, z wyjątkiem zmiany zasad refundacji.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że ilości dostarczanych leków mogą ulec zmniejszeniu w trakcie umowy, w zależności od bieżących potrzeb.
1.6. Wzór umowy - załącznik nr 2 winien być parafowany własnoręcznie lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i dołączony do wypełnionego formularza ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.12.2021 do godz. 10:00 w formie pisemnej na adres: Dom Pomocy Społecznej, 66-300 Międzyrzecz, Ul. Dr. T. Podbielskiego 2, sekretariat; z dopiskiem:

,,DOSTAWA leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych dla
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w 2022 r.
Nie otwierać przed terminem otwarcia: 07.12.2021 r. godz. 10:15
Otwarcie ofert:5. Termin otwarcia ofert: 07.12.2021 r., godz. 10:15.
Termin składania:2021-12-07
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Wymagania:3. Okres gwarancji: nie dotyczy
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Warunki płatności: należność płatna przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Wykonawca wystawia faktury imienne do 25 dnia każdego miesiąca.
6.1 W treści faktury należy uwzględnić:
- kwotę do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu,
- kwotę do zapłaty przez mieszkańca, zgodnie z przepisami Ustawy o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. /Dz.U. Z 2019 r.,1507/,
- w przypadku, gdy za leki płaci DPS informację, że cena leku nie przekracza limitu ceny, o której mowa w art. 58, ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
Do faktur należy dołączyć notę księgową z wyliczoną należnością do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej.

7. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100% ryczałtowa cena brutto podana za realizację całego przedmiotu zamówienia.
9. Sposób przygotowania oferty:
9.1. Zamawiający wymaga wypełnienia formularza /zał. nr 1/ - Zestawienie rodzajowo - ilościowe leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
9.2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w sposób trwały oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
9.3. Wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub jej przedstawiciela /potwierdzenie przedstawicielstwa dołączone na piśmie/.
9.4. Jeżeli ilość leku (produktu farmaceutycznego) w opakowaniu proponowanym przez Wykonawcę będzie inna niż ilość leku zamawianego, Wykonawca koryguje w formularzu ofertowym w taki sposób, aby zgadzała się końcowa ilość leku zamówionego, tzn. Wykonawca oferuje taką samą ilość jednostek (np. tabletek, ampułek) środka farmaceutycznego, jaką zażądał Zamawiający.

9.5. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania w zał. nr 1 leków synonimowych.

9.6. W sytuacji, kiedy zaprzestano produkcji danego leku lub lek został wycofany z obrotu należy w formularzu ofertowym podać informację, że dany preparat nie jest produkowany i nie ma zamienników oraz go nie wyceniać.

10. Treść oferty:
10.1. Nazwa wykonawcy: ...................
10.2. Adres wykonawcy: .....................
10.3. NIP: ............................................
10.4. Regon: ...........................................
10.5. Nr rachunku bankowego: : .........................................................................................................
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową:
Cenę netto ...........................................zł
słownie........................................................ złotych

Podatek VAT: ...........................................zł
słownie:...................................................... złotych

Cenę brutto: ............................................zł
słownie:......................................................złotych
10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
10.8.Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności/czynności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ponadto: Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu.
10.12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowo- ofertowym.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Grygiel, tel. 504241577.
Numer dokumentu:DPS.DAE.2615.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: