Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24039886 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa licencji na oprogramowanie VMware vSphere 7 Standard
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Adres: ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71 7701 600, tel. 71 770-17-83, tel. 71 770-17-72
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
zaprasza do złożenia oferty na
dostawę licencji VMware vSphere 7 Standard.
1. P rzedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa licencji na oprogramowanie VMware vSphere 7 Standard dla 6
procesorów;
b) świadczenie podstawowego wsparcia technicznego na oprogramowanie przez
okres 12 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę na Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia), przygotowaną
zgodnie z działem 2 ,,Sposób przygotowania oferty", podpisaną przez osobę
umocowaną do reprezentowania Wykonawcy , należy złożyć poprzez jeden
z poniżej podanych sposobów:
a) w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
profilem zaufanym lub podpisem osobistym * należy przesłać drogą
elektroniczną na adres zapytania.it@pup-wroclaw.pl lub
b) w formie pisemnej złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, Ul. Gliniana
20-22, 50-525 Wrocław, Kancelaria (parter, pokój 04) lub przesłać na adres:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław,
Referat Informatyki i Statystyki.
2) Wykonawca winien w tytule maila / na kopercie umieścić napis: ,,Oferta na
dostawę licencji VMware vSphere 7 Standard".
3) Ofertę należy przesłać / złożyć do dnia 21 października 2022 r. (piątek) do
godz. 12:00.
Termin składania:2022-10-21
Miejsce i termin realizacji:2) Termin wykonania zamówienia: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o wewnętrzne regulacje Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania
postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany treści Zaproszenia do
złożenia oferty do momentu upływu terminu składania ofert, w szczególności do zmiany:
opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, sposobu oceny ofert,
terminu składania ofert (w przypadku zmiany wprowadzonej na dzień przed upływem
terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert), a także do
poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich nie wywołujących zmiany
treści oferty oraz do wzywania Wykonawców do udzielenia wyjaśnień treści oferty i do
uzupełnienia brakujących dokumentów.
2. Sposób przygotowania oferty
1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej oraz winna być
podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi
w dokumencie rejestrowym, o którym mowa w pkt 2, lub przez osobę
posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,
udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy(należy
załączyć do oferty pełnomocnictwo). Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi
wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
2) Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do
Zaproszenia) i jest zobowiązany dołączyć do niej wydrukowany aktualny
odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, dowolną trwałą i czytelną
techniką.
4) Wykonawca winien w tytule maila / na kopercie umieścić napis: ,,Oferta na
dostawę licencji VMware vSphere 7 Standard".
1/25) Oferta złożona po terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie będzie
rozpatrywana.
6) Oferta nie podpisana, w sposób o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie będzie
rozpatrywana.
3. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (waga
100%).
2) Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty, z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług, których poniesienie jest niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
3) Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich (PLN), z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
5. Udzielenie zamówienia
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest zobowiązany do
podpisania umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Kontakt:6. Osoby upoważnione do kontaktu
1) Daniel Łasicki, e-mail: zapytania.it@pup-wroclaw.pl, tel. 71 770-17-83;
2) Andrzej Tomasiewicz, e-mail: zapytania.it@pup-wroclaw.pl, tel. 71 770-17-72.
Numer dokumentu:ZPP.OI.322.125.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: