Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23555794 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa licencji oprogramowania
Organizator:CENTRUM ROZWOJU PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
Adres: ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/crpk/public/postepowanie?postepowanie=31016101
Opis:DOSTAWA licencji na system ERP dla Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych wraz z usługą wdrożenia, przeszkolenia personelu oraz wsparcia technicznego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA licencji na system ERP
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/crpk/public/postepowanie?postepowanie=31016101
TERMIN SKŁADANIA ofert
19-07-2022 15:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 19-07-2022 15:00:00
Termin składania:2022-07-19
Wymagania:Waluta postępowania
PLN
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie licencji na system wspierający pracę obszarów kadr, płac, finansów i księgowości wraz ze świadczeniem opieki serwisowej tego systemu, realizowane przez okres minimum 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każde.
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca załącza do oferty dokumenty lub oświadczenia (np. referencje lub umowy) z których wynika, że Wykonawca realizował opisane wyżej zamówienia.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca powinien wykazać, że ma prawo do udzielania licencji na oprogramowanie, które wskazał w ofercie złożonej w ramach niniejszego Zapytania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek powinien spełniać każdy Wykonawca.
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca załącza do oferty odpowiedni dokument lub oświadczenie z którego wynika, że Wykonawca ma prawo do udzielania licencji na oprogramowanie wskazane w ofercie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Numer dokumentu:ZO.04.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: