Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-08-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa macierzy, serwerów oraz dysków do macierzy
Organizator:ENERGA - OPERATOR SA
Adres: Reja 29, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 58 778-82-00
E-mail:
Opis:Rozbudowa infrastruktury systemów OT - dostawa macierzy, serwerów oraz dysków do macierzy
2019-08-27
2. Nazwa zamówienia:
Rozbudowa infrastruktury systemów OT - dostawa macierzy, serwerów oraz dysków do macierzy.
4. Opis postępowania:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Poszczególnymi częściami zamówienia są:
Część 1:
1. rozbudowa infrastruktury macierzowej - dostawa macierzy i licencji Live Volume do macierzy DELL SC7020
2. usługa instalacji i uruchomienia urządzeń;
3. serwis gwarancyjny urządzeń;
Część 2:
1. dostawa serwerów oraz współpracujących z nimi macierzy,
2. usługa instalacji i uruchomienia urządzeń;
3. serwis gwarancyjny urządzeń;
Część 3:
1. rozbudowa macierzy DELL SC7020 o 10 szt. dysków;
2. usługa instalacji i uruchomienia urządzeń;
3. serwis gwarancyjny urządzeń;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do WZ.
Wraz z dostawą wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo dostarczyć zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne dla należytego i zgodnego z prawem używania przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza karty gwarancyjne oraz dokumenty stwierdzające uzyskanie licencji przez zamawiającego na korzystanie z oprogramowania.
Dane zamawiającego
5. Zamawiający:
Energa Operator S.A.
6. Adres zamawiającego:
ul. Marynarki Polskiej 130
7. Miejscowość:
Gdańsk
8. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
Departament Informatyki
9. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
Puste
Specyfikacja:14. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):
https://www.energa-operator.pl/
15. Adres profilu nabywcy (URL):
https://zakupy.energa-operator.pl/app/HomeServlet
19. Miejsce uzyskania WZ:
Strona Zamawiającego www.energa-operator.pl - zakładka ,,Dostawcy i Przetargi".
Miejsce i termin składania ofert: 31. Miejsce realizacji zamówienia:
Puste
32. Termin składania ofert:
2019-09-11 13:00
33. Miejsce składania ofert:
1) w formie elektronicznej należy składać na Platformie Zakupowej (dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
2) w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku ENERGA-OPERATOR SA, przy ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk, w pok. nr 38 (kancelaria)
Otwarcie ofert:34. Czy jawne otwarcie ofert: 35. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych: 36. Termin otwarcia ofert: 2019-09-11 13:30 37. Miejsce otwarcia ofert: ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku, Gdańsk ul. Reja 29 38. Okres związania ofertą: 45 dni
Termin składania:2019-09-11
Miejsce i termin realizacji:28. Termin realizacji zamówienia:
Wymagane
29. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
30. Data realizacji zamówienia:
30 listopada 2019 roku w zakresie dostawy oraz realizacji usług instalacji i uruchomienia
Wadium:nie wymaga
Wymagania:23. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej:
1.1. w przypadku składania oferty w zakresie Części 1 - 3 (trzy) dostawy macierzy dyskowej, przy czym wartość każdej dostawy jest nie mniejsza niż 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy 0/100),
1.2. w przypadku składania oferty w zakresie Części 2 - 1 (jedną) dostawę serwerów, przy czym wartość dostawy jest nie mniejsza niż 100 000 zł brutto (słownie sto tysięcy 0/100),
1.3. w przypadku składania oferty w zakresie Części 3 - 1 (jedną) rozbudowę macierzy dyskowej, przy czym wartość rozbudowy jest nie mniejsza niż 50 000 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
2. dysponują co najmniej 2 osobami przewidzianymi do wykonania prac instalacyjnych, posiadającymi aktualny certyfikat wystawiony przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy, potwierdzające kwalifikacje w zakresie montażu i konfiguracji urządzeń, których dotyczy składana przez wykonawcę oferta,
3. posiadają partnerstwo z producentem oferowanego urządzenia (dla każdej z części) na poziomie, co najmniej o jeden wyżej niż poziom podstawowy.
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 21 ust. 1 Regulaminu
24. Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium
26. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
27. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Uwagi:3. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Dane podstawowe ogłoszenia
1. Numer postępowania:
N/1/0082/2019
10. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Puste
11. Kod pocztowy:
Puste
12. Kraj:
PL
13. Faks:
Puste
20. Zastrzeżenia dotyczące WZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści WZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do WZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści WZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w WZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano WZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód
powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu
do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
22. Dodatkowe informacje:
Puste
25. Kryteria oceny ofert:
Część 1
Nazwa części: Rozbudowa infrastruktury - dostawa macierzy oraz licencji Live Volume do macierzy DELL SC7020.
Cena - 100,00%

Część 2
Nazwa części: Dostawa serwerów oraz współpracujących z nimi macierzy.
Cena - 100,00%

Część 3
Nazwa części: Rozbudowa macierzy DELL SC7020 - dostawa 10 szt. dysków.
Cena - 100,00%
Kontakt:16. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z oferentami:
Leszek Filipski
17. Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za kontakt z oferentami:
691481372
Numer dokumentu:1/0082/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: