Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa maseczek ochronnych z nadrukiem
Organizator:Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:511 148 390
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
o wartości wyższej niż 20 000 zł do 130 000 zł p.n.:
DOSTAWA 350 sztuk maseczek ochronnych z nadrukiem
Rodzaj zamówienia: dostawy
2. Podstawa prawna.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień
publicznych, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia,
którego wartość jest większa niż 20 000 PLN i nie przekracza kwoty 130 000 zł. Postępowanie
prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych
przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 5 lutego 2021 r. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały
opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
1Druk nr 12 - ZU
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek ochronnych z nadrukiem
(Należy wyczerpująco przedstawić opis przedmiotu zamówienia w treści ogłoszenia lub w odrębnym załączniku do ogłoszenia, podając informację o
oznaczeniu ww. załącznika).
4) Pozostałe realizacji zamówienia: zawsze w godz.ch od 8:00 do 15:00 szczegóły zostały określone w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz propozycji umowy (załącznik nr 3)
(Np. godz. dostaw, sposób informowania Zamawiającego o planowanej realizacji zamówienia, osoby upoważnione do odbioru przedmiotu
umowy itp.)
Miejsce i termin składania ofert: 8. TERMIN SKŁADANIA i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć w Dziale Marketingu UŚ, Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój nr 1.2 w terminie
do dnia 12.07.2021 r. do godz. 10:00 (dotyczy oferty w formie pisemnej).
lub na adres mailowy (adres platformy zakupowej) anna.rynk@us.edu.pl w terminie do dnia
12.07.2021 r. do godz. 10:00
(w przypadku możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej)
Otwarcie ofert:2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godz. 11:00 w Dziale Marketingu pokój 1.2
Termin składania:2021-07-12
Miejsce i termin realizacji:1) Wymagany termin realizacji zamówienia: : do 7 dni kalendarzowych
2) Miejsce realizacji zamówienia: , Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Ul. Bankowa 11a p.115,
40-007 Katowice
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia
zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia)
przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się
o zamówienie,
zamieszczając
stosowną
informację
na
stronie
internetowej,
na
której
zamieszczone zostało ogłoszenie.
5) Warunki płatności:
Podstawą dokonania płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT po akceptacji przez Zamawiającego
przesłanego przez Wykonawcę raportu.
(Należy określić termin płatności, walutę, w której będą prowadzone rozliczenia, datę, którą strony umowy będą uważać za datę dokonania
płatności itp.)
6) Zamówienia
polegające
na
powtórzeniu
podobnych
usług
lub
robót
budowlanych
( jeżeli są przewidywane, ich wartość uwzględnia się w wartości zamówienia podstawowego, W opisie zamówienia podstawowego należy
wskazać ewentualny zakres usług lub robót budowlanych podobnych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone).
*5. Warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z opisem w załączniku nr 1.
(Ust. 5 stanowi część fakultatywną ogłoszenia - w przypadku, kiedy właściwy Realizator określi warunki udziału w postępowaniu, powinien
przygotować ich dokładny opis w ust. 5 wraz z opisem sposobu dokonania oceny spełniania tychże warunków. W sytuacji, kiedy w danym
postępowaniu nie formułuje się żadnych warunków udziału w postępowaniu, w ust. 5 należy wpisać informację: ,,Nie dotyczy" lub usunąć ww. ust. 5
z zachowaniem właściwej numeracji kolejnych ustępów).
6. Opis kryteriów oceny ofert.
1) Kryterium - Cena. Waga kryterium - 100 %.
W sytuacji gdy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty cenowej (wpłyną oferty na tę samą kwotę)
Zamawiający wybierze ofertę pod kątem najkorzystniejszych lokalizacji).
Opis sposobu przyznawania punktów
(Należy określić kryteria oceny ofert, w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium, pozostałe rubryki należy wykreślić i oznaczyć wagę
kryterium cenowego na 100%. Do poszczególnych kryteriów w razie potrzeby można dodać opis sposobu ich oceny).
2Druk nr 12 - ZU
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko: jedną ofertę w niniejszym postępowaniu / jedną ofertę w ramach danej
części postępowania* (*niepotrzebne skreślić).
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2do niniejszego ogłoszenia.
(Należy określić dopuszczalne formy złożenia oferty - np. forma pisemna, postać elektroniczna (z podpisem kwalifikowanym, zaufanym,
osobistym, zwykła),. W przypadku przygotowania formularza oferty, jako załącznika do ogłoszenia o zamówieniu, należy wskazać jego numer).
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat: ceny brutto wg załączonego wzoru - załącznik nr 2
(Należy określić wymagane elementy treści oferty jak np. ceny jednostkowe, wartości netto i brutto oferty, nazwy, modele, nazwy producentów
przedmiotu zamówienia itp.)
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie
z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy,
uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) -
należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy
dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta wykonawcy w formie pisemnej winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny
opatrzony pieczęcią imienną).
7)* Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej (dotyczy formy pisemnej) :
Nazwa i adres Wykonawcy
Zamówienie nr .....
,,..........."
Nie otwierać przed dniem ....... godz........
8) Wykonawca prześle ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail anna.rynk@us.edu.pl w tytule wpisując
nr sprawy: NR sprawy: 16/I/2021
(w przypadku możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej) lub za pomocą formularza na platformie zakupowej
*9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt
realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania,
tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3Druk nr 12 - ZU
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania
umowy.
5) Cena winna być wyrażona w PLN; w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym
a wykonawcą.
( podać walutę, w której ma być podana cena oraz walutę do rozliczeń)
6) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia (wskazać nr załącznika
do ogłoszenia, jeżeli przewidziano wzór umowy) .
*10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
o kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (KRS, Zaświadczenie o działalności gospodarczej lub inny dokument powołujący)
mówiącego w szczególności o przedmiocie działalności oraz sposobie reprezentacji - firma;
o kopie stosownego pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w
dokumencie powyższym jako upoważnione do reprezentacji, pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale
lub notarialnie potwierdzonej kserokopii - firma;
o w przypadku konsorcjum - prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowę;
o oświadczenie - załącznik nr 4 - firma i osoba fizyczna;
o oświadczenie - załącznik nr 5 - osoba fizyczna.
(należy wskazać dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą, jeżeli są wymagane)
*11. Warunki zmiany zawartej umowy.
Kod CPV:22462000-6
Numer dokumentu:16/I/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: