Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19277884 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa masy mineralno-asfaltowej na ,,zimno'' z transportem
Organizator:Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Adres: ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryfiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:centrala: +48 91 41 41 503 fax: +48 91 41 41 503
Opis:Dostawa masy mineralno-asfaltowej na ,,zimno'' z transportem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie"
Opis przedmiotu zamówienia - zgodny z częścią C Instrukcji dla Wykonawców.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta winna być złożona do dnia 28.05.2020r. do godz. 10:50 w siedzibie Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna (sekretariat) w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznakowanym pełnymi danymi identyfikującymi Wykonawcę (nazwa i adres).
Opakowanie należy oznakować w następujący sposób:
,,Oferta na: Dostawę masy mineralno-asfaltowej na ,,zimno'' z transportem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.. Nie otwierać przed dniem 28.05.2020r. godz. 11:00"
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz faksem.
Termin składania:2020-05-28
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2020 r.
Wymagania:Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Złożenie większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane.
Numer dokumentu:ZZDW-6.387.12p.2020.2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: