Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zam. z wolnej ręki - Polska
Data dodania oferty:2017-01-10
Przedmiot ogłoszenia:dostawa materiałów biurowych
Organizator:Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Adres: ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (54) 282 79-14, faks (54) 282 79-28,
Opis:Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8 w asortymencie i ilościach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1do zaproszenia do złożenia oferty.
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.76.44-2 ,30.19.92.30-1, 30.19.95.00-5.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 17 stycznia 2017 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8 ( pokój nr 223 - II piętro ) lub na adres Zamawiającego. ( decyduje data złożenia oferty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskimi).
Otwarcie ofert:Otwarcie w dniu 17 stycznia 2017 roku o godzinie 10.15.
Termin składania:2017-01-17
Miejsce i termin realizacji:3.Termin wykonania zamówienia.
Od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców.
Wykonawcy musi spełniać następujące warunki:
- posiadania aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
5.1.Cena oferty jest ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
5.2.Oferowana cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.
5.3.Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert, każda pozycja musi być wypełniona.
5.4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5.5.Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
5.6.Ceny jednostkowe za dostawę poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia nie mogą ulec zmianie przez okres ważności umowy.
5.7.Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena brutto oferty posłuży do wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast do rozliczeń za realizację poszczególnych dostaw stosowane będą ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę w załączniku nr 3 ( formularz cenowy) do zaproszenia.
6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób ich oceny.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
7. Wykaz wymaganych dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7.1.Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
7.2.Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.
7.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Sposób przygotowania oferty.
8.1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej,
8.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
8.3.Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić,
8.4.Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować koszty całkowite związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
8.5.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Słowackiego 8,87-700 Aleksandrów Kujawski
Oferta na "dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim".
Kontakt:Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Karolina Wojtylewska - tel. (54) 282 79-14, faks (54) 282 79-28,
Numer dokumentu:Rz.272.2.2.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: