Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów biurowych
Organizator:Gmina Nowogard
Adres: Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 913926214
Opis:Przedmiot zamówienia : przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pokój nr 5 do dnia 08.12.2017 r. do godz. 10.00 .
Termin składania:2017-12-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia : wymagany termin realizacji zamówienia -7 dni od daty złożenia zamówienia.
Wymagania:Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt Oferenta do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega płatność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
Warunki udziału w postępowaniu : w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ar.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie : oświadczenie oferenta / załącznik nr 2 /, oferta / załącznik nr 3 /.
Sposób przygotowania oferty : Zamawiający zastrzega, że będzie rozpatrywał tylko te oferty, które zawierają wszystkie pozycje wymienione w specyfikacji / załącznik nr 1 /. Brak jakiejkolwiek pozycji w specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
Kryteria oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny / brutto /, przy czym pod pojęciem najkorzystniejszej oferty należy rozumieć globalną sumę poszczególnych pozycji ujętych w przedmiocie zamówienia - specyfikacji. W związku z tym oferent zobowiązany jest do podania końcowej kwoty brutto wartości zamówienia.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym dostawa do siedziby zamawiającego.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Zawiadomienie o wyborze oferty, zawarcie umowy :
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą .
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Iwona Tomkowicz w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 913926214
Numer dokumentu:K.271.10.2017.IT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: