Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów biurowych
Organizator:Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 442-75-00 fax 91 442-75-08
Opis:Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego opisu zamówienia.
2. Dostawy materiałów będą realizowane sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych, przy czym termin realizacji ostatniego zamówienia nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 r.
3. Zamówienie częściowe Wykonawca zobowiązany jest zrealizować nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego złożenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego materiałów biurowych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w zamówieniach częściowych.
Dostarczenie i wniesienie materiałów biurowych odbywa się na koszt Wykonawcy. Dostawa będzie odbywać się do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 oraz Delegatury Kuratorium w Koszalinie ul. Wł. Andersa 34, Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Wałczu ul. Południowa 10a oraz Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie, Plac Wolności 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Ilości materiałów biurowych wskazane w załączniku Nr 1 są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia szacunkowej liczby przedmiotu zamówienia oraz rozszerzenie asortymentu o materiały, które nie zostały wyszczególnione w załączniku.
6. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku. Zakupy dokonywane w trakcie trwania umowy mogą się różnić dla poszczególnych pozycji ilościowo od podanych w załączniku.
7. Przez cały czas realizacji umowy na dostawę materiałów biurowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym, obowiązywać będą ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii na parterze budynku (pokój 12), położonego przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie.
Uwzględniana będzie tylko data wpływu oferty do Kuratorium.
Termin składania:2018-04-27
Wymagania:Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta składana przez oferenta powinna być sporządzona na Formularzu oferty (załącznik nr 2) wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1.
2. Oferta wraz z załącznikami oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika kto jest upoważniony do reprezentowania Wykonawcy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia w ofercie cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Cena brutto oferty dla przedmiotu zamówienia musi być wyliczona zgodnie ze wzorem podanym w formularzu cenowym,
3. Cena brutto oferty musi być podana w formularzu ofertowym i powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść podczas realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), kosztu transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Szczecinie, Delegatury w Koszalinie, Oddziału WKOS w Wałczu, Oddziału WKOS w Nowogardzie.
4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę netto oferty.
Opis kryteriów oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści wg załącznika nr 3.
Numer dokumentu:WAK.272.1.2018.MŚ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: