Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów biurowych
Organizator:Urząd Miejski w Krotoszynie
Adres: ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. krotoszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 725 42 01 fax 62 594 04 36
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w roku 2019.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do zapytania stanowiący jednocześnie formularz cenowy do wypełnienia przez oferenta, pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin złożenia oferty :
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.
Termin składania:2018-12-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2019 r. do dnia 31.12. 2019
Wymagania:Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
III. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. Przedłożenie formularza oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 3
2. Przedłożenie wypełnionego i podpisanego formularza cenowego wg załączonego wzoru -załącznik nr 1
3. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podpisania umowy (np. odpisu z KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
4. Przedłożenie formularza dokumentującego doświadczenie zawodowe według załączonego wzoru - załącznik nr 4
5. Przedłożenie podpisanego projektu umowy według załączonego wzoru - załącznik nr 2
IV. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto -100%
V. Sposób przygotowania oferty :
Ofertę z dopiskiem: ,,Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie" należy przekazać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn.

VIII. Wybór oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę w formie elektronicznej oraz określi termin podpisania umowy.
Kontakt:VII. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień:
Wojciech Ptak, pok. nr 22, tel. 627227419, e-mail: wojciech.ptak@um.krotoszyn.pl Dorota Ciesiak pok. nr 22 tel. 627227423, e-mail dorota.ciesiak@um.krotoszyn.pl
Numer dokumentu:OR.2600.3.2018
Źródło: Internet i własne