Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów biurowych
Organizator:Gmina Nowa Dęba
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. tarnobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Fax: +48 15 846 51 37, tel. 15 846 26 71 w. 214
E-mail:
Opis:Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku. Szczegółowy wykaz materiałów biurowych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert 2020-01-13 15:00
8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta (parter) w terminie do 13 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy; ofertę można przesłać pocztą na adres: Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba (data wpływu do Gminy 13 stycznia 2020 r.); ofertę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@nowadeba.pl do 13 stycznia 2020 r. do godz. 15.00.
Termin składania:2020-01-13
Miejsce i termin realizacji:. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena ofertowa (brutto) - 100%. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1) rozliczenie zadania na podstawie Faktury VAT płatnej przelewem w ciągu 30 dni;
2) dostawa winna się odbywać w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego, zgodnie z ilościami podanymi w zleceniu i odpowiadać asortymentowi wskazanemu w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę sporządzić na załączonych drukach:
a) wzór oferty Wykonawcy - załącznik nr 1;
b) wykaz materiałów biurowych - załącznik nr 2;
2) ofertę należy sporządzić w języku polskim;
3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki zamówienia;
4) wskazane przez Zamawiającego ilości materiałów biurowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia;
5) w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w załączniku nr 2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwani producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
6) oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy według dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w tabeli cenowej zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
11. Wyjaśnienia treści zapytania:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego co najmniej na jeden dzień przed dniem, w którym upływa termin składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia złożony po godzinie 15.00 uważany będzie za złożony dnia następnego.
2) Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieści na własnej stronie internetowej bez ujawniania źródeł zapytania.
12. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną ze wskazaniem na konkretną datę zawarcia umowy.
13. Zamawiający powiadomi e-mailowo i pisemnie uczestników postępowania o wynikach postępowania oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.
Kontakt:Kontakt:
Tel:+48 15 846 26 71
Fax: +48 15 846 51 37
e-mail: gmina@nowadeba.pl
6. Osoba uprawniona do kontaktu:
1) korespondencję kierować na adres: Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, faksem na numer: 15 846 51 37 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@nowadeba.pl;
2) osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Sudoł, tel. 15 846 26 71 w. 214, adres e-mail: b.sudol@nowadeba.pl fax: 15 846 51 37.
Numer dokumentu:OR.2600.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: