Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów biurowych
Organizator:"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi
Adres: ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (42) 600-61-63
E-mail:
Strona www:https://ec1lodz.ezamawiajacy.pl
Opis:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby
Zamawiającego do jego siedziby. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz
wymaganiami Zamawiającego, znajduje się w formularzu cenowym (Załącznik nr 1), formularzu
asortymentowym - pomocniczym (Załącznik nr 1A) i istotnych postanowieniach umowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 i 1A) zawiera w pozycjach 1-4, 6-13, 15-16, 20,
26-27, 29-31, 42-43, 56-64, 77-82, 86, 89-91, 95-99, 102 (oznaczonych na szaro) rozwiązania
wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza asortymentu równoważnego.
3. Wykonawca dokona sprzedaży i dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe,
nieużywane, fabrycznie zapakowane artykuły.
4. Minimalny termin przydatności do użycia wszystkich elementów przedmiotu zamówienia to
okres minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
5. Zamawiający zawrze umowę na w oparciu o istotne postanowienia umowy stanowiące
załącznik do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik 3) oraz wypełniony
formularz cenowy (Załącznik 1) należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego:
da@ec1lodz.pl w terminie do dnia 28.01.2020 r. (wtorek) do godziny 12:00.
Termin składania:2020-01-28
Miejsce i termin realizacji:MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Dostawy następują do siedziby Zamawiającego, z rozładunkiem do pomieszczenia wskazanego
przez pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za prawidłowe warunki przewozu i dostawy zamówionych materiałów
biurowych.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby wykonujące jego zobowiązania wynikające
z umowy przestrzegały zasad ustalonych przez Zamawiającego, w szczególności Regulaminu
Kompleksu EC1 - Rozdział III, wprowadzonego Zarządzeniem 57/2019 Dyrektora ,,EC1 Łódź -
Miasto Kultury" w Łodzi, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Dokumenty formalne (http://www.bip.ec1lodz.pl/Dokumentv-
formalne.12).
Wymagania:OKRES I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2020 r.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie i rozpocznie się z chwilą złożenia
pierwszego zamówienia przez Zamawiającego.
4. Termin dostaw każdorazowego częściowego zamówienia nie może być dłuższy niż 5
kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego przekazanego
Wykonawcy za pośrednictwem emaila.
5. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego (08:00-16:00), od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Umowa przestaje obowiązywać po wyczerpaniu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego w umowie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim
i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
Dokumenty sporządzone w innym języku należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Formularz oferty (Załącznik 3) oraz formularz cenowy (Załącznik 1) należy przesłać w pliku
nieedytowalnym (pdf, tiff).
4. W tytule wiadomości należy podać dopisek: ,,Oferta w postępowaniu: biurowe2020".
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
7. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
8. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony formularz oferty
(Załącznik 3) i wszystkie pozycje (1-105) formularza cenowego (Załącznik 1) tj. kolumny cen
jednostkowych netto, wartości netto, kolumnę stawki VAT oraz komórki łącznej wartości
netto/brutto.
9. Oferta cenowa powinna wyróżnić kwotę netto oddzielnie za każdy element wymieniony
w przedmiocie zamówienia oraz kwotę netto/brutto za całe zamówienie.
10.Oferta cenowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
transportu i rozładunku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
11. W cenie Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z utylizacją wszelkich odpadów
powstałych w toku realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składowania tego typu
odpadów do swoich kontenerów i pojemników na śmieci.
12. W przypadku wyboru i przyjęcia oferty Wykonawcy, zaoferowane stawki cenowe są wiążące
bez względu na okoliczności i niezmienne przez cały okres umowy.
13. Cena w ofercie powinna być wyrażona liczbowo i słownie w PLN, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia oferty lub przestawienia wyjaśnień.
16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
2) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów i formularzy;
3) oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
17. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
18. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem
zamówienia przez "EC1 Łódź -- Miasto Kultury" w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia
sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Nadesłane oferty będą oceniane według kryterium: Cena -- 100% (C)
3. Podstawą oceny dla kryterium Cena (C) będzie cena ofertowa brutto, wpisana w formularzu
oferty (Załącznik 3). Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów
przyznanych poszczególnym Wykonawcom będzie obliczana według wzoru:
4. Obliczenia zostaną zaokrąglone maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
VII. WYBÓR OFERTY
1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia;
2) wybranych rozwiązań technicznych;
3) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy;
4) oryginalności projektu Wykonawcy;
5) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
6) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
7) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
8) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
9) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 6 dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
7. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona, z wnioskiem o wyrażenie zgodny na dokonanie poprawek w ofercie.
8. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który w toku oceny ofert zdobędzie najwięcej punktów --
suma punktów dla kryterium cena (C).
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania do
złożenia oferty dodatkowej, pkt 1-8 stosuje się. Jeżeli po przedstawieniu ofert dodatkowych
Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej, Zamawiający unieważni
postępowanie.
10. Wynik postępowania wraz z informacją o uzyskanej punktacji, zostanie przekazany niezwłocznie
Wykonawcom, po jego zakończeniu, za pośrednictwem maila i na stronie internetowej
Zamawiającego.
11. W przypadku gdy wybrany Wykonawca, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę wśród pozostałych złożonych ofert.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcom niewybranym w postępowaniu, nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych
z tytułu przygotowania i złożenia oferty.
13. Zamawiający może nie wybrać oferty najkorzystniejszej i unieważnić postępowanie bez
wskazania przyczyny.
14. Umowa z Wykonawca zostanie zawarta do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający
na realizacje zamówienia.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego
asortymentu.
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez uprawionego przedstawiciela Wykonawcy
i Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone przelewem na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie płatności do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem, o którym mowa w ust. 2.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, zmniejszenia lub całkowitej rezygnacji
z dostaw wybranych pozycji zestawienia, wynikającego z braku zapotrzebowania lub
wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawcy mogą zadawać pytania do treści zaproszenia. Pytania należy przesyłać mailem na
adres wskazany w ust. 1.
3. Zamawiający odpowie na pytania, które wpłynęły najpóźniej na jeden dzień przed terminem
składania ofert.
4. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej, na której Zamawiający
opublikował Zaproszenie. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
wyjaśnień lub zmian.
5. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie
z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem maila lub telefonicznie.
6. Wyjaśnienia i wszelkie zmiany ogłoszeń, Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie
internetowej - www.bip.ec1lodz.pl w zakładce ,,przetargi aktualne" oraz na platformie
Marketplanet - https://ec1lodz.ezamawiaiacv.pl w zakładce ,,aktualne". Wykonawcy winni na
bieżąco sprawdzać, czy Zamawiający nie dokonał czynności, o których mowa wyżej.
Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada
Wykonawca.
Kontakt:. W sprawach formalnych związanych z niniejszym postępowaniem informacji udziela:
- Mariusz Sitarek. da@ec1lodz.pl
Tel. (42) 600-61-63
Numer dokumentu:022/DA/BSU/2020, EO/86/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: