Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów biurowych
Organizator:Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Adres: Al. Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (89) 537 28 00 fax: (89) 537 28 01, tel. (89) 53 72 836.
E-mail:
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (zał. A) do dnia 5 listopada 2021 na adres: a.plaga@olsztyn.mup.gov.pl.
Termin składania:2021-11-05
Wymagania:Warunki postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikowania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych
w ofertach. Zamawiający prześle Wykonawcy informację o poprawkach dokonanych
w jego ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania wykonawców do składania wyjaśnień
i uzupełniania ofert.
Oferty są jawne.
Czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym mija termin złożenia ofert.
Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamówienie musi być złożone w formie pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty.
W przypadku wycofania się wybranego Wykonawcy z postępowania Zamawiający ma prawo wybrać do realizacji zamówienia kolejną najkorzystniejszą ofertę.
Dopuszcza się, po wyborze najkorzystniejszej oferty, prowadzenie negocjacji
z Wykonawcą, który złożył tę ofertę, pod warunkiem, że po zakończeniu negocjacji oferta pozostanie najkorzystniejsza wg kryteriów ustalonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Koszty transportu ponosi Wykonawca.
Zamówienie zostanie złożone Wykonawcy, który przedstawi ofertę z najniższą ceną.
Prosimy o podanie ceny brutto.
Termin dostarczenia materiałów - 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania należności za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przysłanych na platformie elektronicznego fakturowania.
Termin płatności - 14 dni od daty otrzymania faktury.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów będących przedmiotem postępowania w w/w terminie, zapłaci Zamawiającemu kary:

w wysokości 20% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto, gdy Zamawiający zrezygnuje z zamówienia z winy Wykonawcy. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia z winy Wykonawcy, gdy opóźnienie w jego realizacji będzie większe niż 14 dni kalendarzowych,
w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówienia,
w wysokości 0,2% wartości brutto części zamówienia dotkniętego wadami, za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu.

Zamawiający naliczy karę, którą Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić na numer konta bankowego w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu wzywającego do zapłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpłaci żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający potrąci karę z wynagrodzenia Wykonawcy.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Woźniczko, tel. (89) 53 72 836.
Numer dokumentu:OA.210.22.2021.AP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: