Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów biurowych
Organizator:Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Adres: Al. Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (89) 53 72 875, tel: 89 537 28 00
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Przedmiot postępowania: dostawa materiałów biurowych (zgodnie z formularzem ofertowym).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym (zał. A) pocztą elektroniczną na adres: m.bejer@olsztyn.mup.gov.pl.
Oferta wraz z załącznikami powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym EPUAP.
TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 06 września 2023 roku do godz. 10:00.
Termin składania:2023-09-06
Wymagania:Tryb postępowania:

Zamówienie będzie udzielane w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000 złotych w zakresie obsługi administracyjno - gospodarczej".

Nie stosuje się przepisów ustawy - art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
II. Warunki postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikowania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych
w ofertach. Zamawiający prześle Wykonawcy informację o poprawkach dokonanych
w jego ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
i uzupełniania ofert.
Oferty są jawne.
Czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym mija termin złożenia ofert.
Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamówienie musi być złożone w formie pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty.
W przypadku wycofania się wybranego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wybrać
do realizacji zamówienia kolejną najkorzystniejszą ofertę.
Dopuszcza się, po wyborze najkorzystniejszej oferty, prowadzenie negocjacji
z Wykonawcą, który złożył tę ofertę, pod warunkiem, że po zakończeniu negocjacji oferta pozostanie najkorzystniejsza wg kryteriów ustalonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Koszty transportu ponosi Wykonawca.
Zamówienie zostanie złożone Wykonawcy, który przedstawi ofertę z najniższą ceną.
Prosimy o podanie ceny brutto.
Liczy się data i godzina wpływu oferty na wskazany e-mail.

Oferty, które zostaną do Zamawiającego dostarczone po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia - 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania należności za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przysłanych na platformie elektronicznego fakturowania.
Termin płatności - 14 dni od daty otrzymania faktury.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów będących przedmiotem postępowania w ww. terminie, zapłaci Zamawiającemu kary:

w wysokości 20% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto, gdy Zamawiający zrezygnuje z zamówienia z winy Wykonawcy. Zamawiający może zrezygnować
z zamówienia z winy Wykonawcy, gdy opóźnienie w jego realizacji będzie większe niż 14 dni kalendarzowych,
w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówienia,
w wysokości 0,2% wartości brutto części zamówienia dotkniętego wadami, za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu.

Zamawiający naliczy karę, którą Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić na numer konta bankowego w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu wzywającego do zapłaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpłaci żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający potrąci karę z wynagrodzenia Wykonawcy.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu: Monika Bejer, tel. (89) 53 72 875.
Numer dokumentu:OA.210.20.2023.MB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: