Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19162750 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2020-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów budowlanych
Organizator:GMINA FREDROPOL
Adres: Fredropol 15 016 671 98 18 w. 24, 37-734 Fredropol
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. przemyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:016 671 98 18 w. 24
E-mail:
Opis:,,Dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Fredropol, Gmina Fredropol".
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów budowlanych do miejscowości Fredropol,
Gmina Fredropol zgodnie z poniższym zakresem zamówienia.
3. Zakres zamówienia:
Zakres oraz ilość zamawianych materiałów budowlanych:
1. Kostka brukowa szara 200 m2, grubość 4 em.
2. Obrzeża chodnikowe 170 mb, grubość 6 em.
3. Cement 3,7 tony.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 6- sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15 lub drogą e-mail: sekretariat@fredropol.pl
Termin złożenia oferty - do dnia 28 kwiecień 2020 r. do godz. 9:00.
Termin składania:2020-04-28
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia - niezwłocznie po przekazaniu zlecenia Wykonawcy - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wymagania:5. Termin płatności - do 30 dni od otrzymania faktury.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
Posiadają niezbędny potencjał odpowiedni do wykonania przedmiotu zapytania o cenę.
7. Podstawą wyboru oferty będą kryteria oceny ofert:
o Cena 100 %
Termin złożenia oferty - do dnia 28 kwiecień 2020 r. do godz. 9:00.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Sebastian Kątek, tel. 016 671 98 18 w. 24
Numer dokumentu:KI.271 .P.6.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: