Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-01-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów do sterylizacji
Organizator:Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
Adres: ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 58 309 82 00 Fax.: 58 302 17 82
E-mail:
Opis:ogłasza konkurs ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro
na dostawę materiałów do sterylizacji
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji. Zamawiający podzielił zamówienie na 14 zadań i dopuszcza składanie ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 10:30.
Termin składania:2019-01-17
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia:
1. Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, wg zapotrzebowania stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO.
Wymagania:2. Określone w załączniku ilości mogą ulec zmniejszeniu bądź zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu w ramach umowy w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
3. Dostawy realizowane będą częściowo, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, określających każdorazowo ilości i asortyment.
V. Wybór oferty:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert w przepadku nie zawarcia umowy w terminie 7 dni przez Wykonawcę, który wygrał konkurs.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za korzystną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
4. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: