Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów do sterylizacji
Organizator:Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkicgo
Adres: ul. Opolska 36 a, 47-100 Strzelce Opolskie
Województwo / powiat: opolskie, pow. strzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 774070114 Fax. 774070132
E-mail:
Opis:Dotyczy: dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkicgo w Strzelcach Opolskich.
. Przedmiot zamówienia: Na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień nic objętych ustawą o zamówieniach publicznych, Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich prosi o przygotowanie oferty cenowej na dostawę materiałów do sterylizacji, zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapylania Ofertowego.
2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1 Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na 4 niezależne pakiety i dopuszcza możIiwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na pakiety.:
1) rękawy papierowo - foliowe,
2) wskaźniki chemiczne,
3) etykiety dwukrotnie przylepne, przyrządy testowe wraz z pakietem uzupełniającym, wskaźniki biologiczne.
4) papier sterylizacyjny krepowany, włóknina oraz taśma sterylizacyjna neutralna. Szczegółowa specyfikacja produktów, określająca ich rodzaje i ilości, obliczona wg zużycia w ostatnich 12-u miesiącach, a także wymagania jakościowe, znajduje się w Formularzu Cenowym (zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego)
Produkty powinny odpowiadać opisowi zawartemu w Formularzu Cenowym;
2.2 Zaoferowane wyroby - w przypadku wyrobów medycznych - powinny posiadać następujące dokumenty:
a) Certyfikat i Deklaracja Zgodności CE,
b) Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. J
Zamawiający może żądać powyższych dokumentów do przedłożenia w trakcie realizacji umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin złożenia oferty - do dnia 25.10.2023r do godz. 12:00.
Za dotrzymanie ww. terminu składania ofert uznaje się przesłanie wypełnionego Formularza Ofertowego oraz Formularza Cenowego na adres zam.publiczne1@szpital.strzelce-op.pl (temat: oferta na dostawę materiałów do sterylizacji) - przed upływem podanego powyżej terminu.
Termin składania:2023-10-25
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w nim warunki.
4. Wymagany - minimalny - termin płatności: 60 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu.
6. Kry terium oceny ofert: cena - 100%
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
Kontakt:8. Kontakt telefoniczny: Bogdan Płoch - Przewodniczący Komisji ds. oceny ofert, tel. 77/40 70 114
Kod CPV:33191100-6
Numer dokumentu:SP/05-ZO/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: