Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21481795 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów do tworzenia wyrobów medycznych
Organizator:POLIMED SP. Z O.O
Adres: Poleczki 12, 02-822 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:537 550 600
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56600
Opis:10_04_2021_dostawa materiałów do tworzenia wyrobów medycznych / supply of materials for the creation of medical devices
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0538/20 - LifeBuoy - urządzenie zmniejszające śmiertelność pacjentów z powodu ostrego rozwarstwienia aorty

Część 1
1. DRUT NITINOLOWY

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA materiałów do tworzenia wyrobów medycznych - CZĘŚĆ 1: DRUT NITINOLOWY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych materiałów przeznaczonych do tworzenia wyrobów medycznych, które posłużą Zamawiającemu do budowy prototypów urządzenia medycznego.
Materiały będą wykorzystywane do budowy będących w opracowaniu prototypów urządzeń medycznych. W związku z tym, nie jest możliwe precyzyjne określenie docelowej ilości na potrzeby realizacji zadania - materiały mą być zamawiane sukcesywnie, wraz z postępem prac w projekcie i wynikającym z niego zapotrzebowaniem.
Zapytanie dotyczy dostawy materiałów o następującej specyfikacji:
CZĘŚĆ 1. DRUT NITINOLOWY
Parametry:
o Nitinol typu superelastycznego,
o Wytrawiony i polerowany mechanicznie
o Temperatura wykończenia austenitu gotowego drutu (aktywnego Af): 10 do 18° C
Szacowana wielkość zamówienia:
o Drut o grubości 80 um - wielkość zamówienia maksymalnie 10 000 m w zależności od zapotrzebowania; minimalne zamówienie wyniesie 7 500 m
o Drut o grubości 100 um - wielkość zamówienia maksymalnie 10 000 m w zależności od zapotrzebowania; minimalne zamówienie wyniesie 7 500 m
o Drut o grubości 125 um - wielkość zamówienia maksymalnie 10 000 m w zależności od zapotrzebowania; minimalne zamówienie wyniesie 7 500 m
ENG:
supply of materials for the creation of medical devices - PART 1: NITINOL WIRE
The subject of the procurement is delivery of new materials for the creation of medical devices, which will be used by the Ordering Party to build prototypes of a medical device.
The materials will be used to build prototypes of medical devices that are under development. Therefore, it is not possible to precisely define the target quantity for the implementation of the task - materials are to be ordered successively, along with the progress of work in the project and the resulting demand.
The inquiry concerns the delivery of materials with the following specifications:
PART 1. NITINOL WIRE
Parameters:
o Superelastic type nitinol
o Etched &mechanically polished
o Active Af: 10 to 18°C
o Wire thickness: 60-300 um
Estimated order quantity:
o WT 80 um - maximum order quantity 10,000 m depending on the demand; the minimum order will be 7 500 m
o WT 100 um - maximum order quantity 10,000 m depending on the demand; the minimum order will be 7 500 m
o WT 125 um - maximum order quantity 10,000 m depending on the demand; the minimum order will be 7 500 m
CPV:
33140000-3 Medical supplies
33111730-7 Devices for angioplasty
33111710-1 Devices for angiography

Część 2
część 2: RURKI NITINOLOWE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Część 2: RURKI NITINOLOWE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych materiałów przeznaczonych do tworzenia wyrobów medycznych, które posłużą Zamawiającemu do budowy prototypów urządzenia medycznego.
Materiały będą wykorzystywane do budowy będących w opracowaniu prototypów urządzeń medycznych. W związku z tym, nie jest możliwe precyzyjne określenie docelowej ilości na potrzeby realizacji zadania - materiały mą być zamawiane sukcesywnie, wraz z postępem prac w projekcie i wynikającym z niego zapotrzebowaniem.
Zapytanie dotyczy dostawy materiałów o następującej specyfikacji:
RURKI NITINOLOWE
Parametry:
o Rurki nitinolowe do wyrobów medycznych
o Temperatura Af: maks.15 °C
o Wydłużenie przy zerwaniu: min 10%
o Tolerancje współśrodkowości: do 0,01 mm
o Tolerancje ścian: tak wąskie, jak ? 0,0075 mm
o Zgodne z ASTM F 2063.
o Zgodność z ISO 13485: 2016
o Średnica zewnętrzna (OD): 5 mm
o Grubość ścianki (WT): 240 um
o Średnica wewnętrzna (ID): 4,52 mm
Wielkość zamówienia: 30 m (+/- 1m)
ENG:
PART 2: NITINOL TUBE
The subject of the procurement is delivery of new materials for the creation of medical devices, which will be used by the Ordering Party to build prototypes of a medical device.
The materials will be used to build prototypes of medical devices that are under development. Therefore, it is not possible to precisely define the target quantity for the implementation of the task - materials are to be ordered successively, along with the progress of work in the project and the resulting demand.
The inquiry concerns the delivery of materials with the following specifications:
NITINOL TUBE
Parameters:
o Nitinol tubing for medical devices
o Af temp: max 15°C
o Fracture elongation: min %10
o Concentricity tolerances are up to 0,01 mm
o Wall tolerances as narrow as ? 0,0075 mm
o Comply with ASTM F 2063
o Comply with ISO 13485:2016
o OD: 5 mm
o WT: 240 um
o ID: 4,52 mm
Estimated order quantity: 30 m (+/- 1 m)
33140000-3 Medical supplies
33111730-7 Devices for angioplasty
33111710-1 Devices for angiography
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-06
Termin składania:2021-07-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Ursynów
Miejscowość
Warszawa

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Ursynów
Miejscowość
Warszawa
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie, zawartej z wybranym wykonawcą w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
ENG
The Ordering Party provides for the possibility of awarding a supplementary contract in the amount of up to 50% of the value of the basic contract, as specified in the contract concluded with the selected contractor, within 3 years from the date of awarding the basic contract.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy/zamówienia, w
szczególności w następujących przypadkach:
o zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian
prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
o wystąpienia siły wyższej,
o zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
o zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego
Umowa jest realizowana.
---
ENG - Terms of significant changes to the contract
The Ordering Party provides for the possibility of significant changes to the provisions of the concluded
contract, in particular in the following cases:
o changes to generally applicable laws, in particular with regard to changes in tax law (e.g. VAT rates),
provided that the change has a direct impact on the performance of the subject of the contract and may
lead to modification of only those provisions of the contract to which it relates,
o occurance of force majeure,
o changes to the terms of the contract in the event of external causes beyond the control of the Ordering
Party or the Contractor, resulting in the inability to meet the original deadlines under the Agreement,
o change of the term of the Agreement in the event of a change in the implementation date of the Project
Under which the Agreement is implemented.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-29
Data ostatniej zmiany
2021-06-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena netto za 1 metr materiału/net price for 1 m
(wyliczona zostanie średnia cena za 1 m drutu liczona wg wzoru: (cena netto za 1 m drutu 80 um przy zamówieniu 7500 m + cena netto za 1 m drutu 100 um przy zamówieniu 7500 m + cena netto za 1 m drutu 125 um przy zamówieniu 7500 m)/3)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena netto za 1 metr materiału / net price for 1 m
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Pajewska
tel.: 537 550 600
e-mail: a.pajewska@polimed.com.pl
Kod CPV:33111710-1, 33111730-7, 33140000-3, 33111710-1, 33111730-7, 33140000-3
Numer dokumentu:2021-13499-56600, 10_04_2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: