Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24055912 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów drogowych
Organizator:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o
Adres: ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. myśliborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax 95 760 30 81, 95 760 21 25, 95 760 23 64
E-mail:
Opis:DOSTAWA materiałów drogowych na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej łączącej Ul. ,,Uniki" Danuty Siedzikówny z ulicami Jana Pawła II i oś. Waryńskiego w miejscowości Dębno" w zakresie:
lp Nazwa materiału j.m ilość
1 Kostka betonowa, szara, gr. 8 cm cegła m2 250
1 Kostka betonowa, szara, gr. 8 cm behaton m2 730
6. Krawężnik drogowy prosty 15x30x100 szt. 210
4. Obrzeże betonowe szare 8 x 30 x 100 szt. 240
Opis przedmiotu zamówienia:
Materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB lub równoważną instytucję - dotyczy stosowania przy budowie infrastruktury drogowej.
Zamawiający wymaga żeby wszystkie elementy betonowe miały nasiąkliwość nie przekraczającą 4%.
Cenę należy skalkulować z dostawą na budowę do miejscowości 74-400 Dębno.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2022 roku, do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w Dębnic, Ul. Baczcwskiego 34 lub mailem na adres: pukdebno@post.pl
Termin składania:2022-10-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2022r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: nie dotyczy
5. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, uprawnienia): nie dotyczy
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia [jeżeli jest wymagane): nie wymagane
8. Warunki gwarancji / rękojmi: nie dotyczy
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją ,, Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na: Dostawa materiałów drogowych na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. ,,Uniki" Danuty Siedzikówny z ulicami Jana Pawia II i oś. Waryńskiego w miejscowości Dębno"
Kontakt:Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe: Zbigniew Cholewiński, mail pukdebno@post.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: