Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15449722 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Spółka z o.o.
Adres: ul. Filaretów 44, 20-405 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0-81 466 51 16, fax. 0-81 466 51 01
E-mail:
Opis:Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do Saunarium w obiekcie AQUA Lublin przy
Al. Zygmuntowskich 4 wg zadań 1-2:
Zadanie nr 1- Dostawa olejków, koncentratów i emulsji;
Zadanie nr 2 - Dostawa wachlarzy.
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do Saunarium w obiekcie
AQUA Lublin wg zadań 1-2:
Zadanie nr 1- Dostawa olejków, koncentratów i emulsji;
Zadanie nr 2 - Dostawa wachlarzy.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy,
w I gatunku i wolny od wad i uszkodzeń, fabrycznie zapakowany, bez oznak
przechowywania, nieregenerowany. Oferowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami,
certyfikaty oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.
Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w zamówienia i jego zakres zawiera kosztorys
ofertowy - załącznik nr 2 części A i B do Zaproszenia.
Ilekroć w załączniku do Zaproszenia opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie
nazwy produktu lub jego producenta - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej,
a podane cechy materiału lub produktu należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie
gorsze niż parametry użytkowe i funkcjonalne materiałów lub produktów wskazanych w
załączniku do Zaproszenia). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie
Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest
wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji
równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do cech opisanych
opisie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia,
których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony
do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić
spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy
zaproponowane rozwiązania są równoważne.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania, bowiem każde
zadanie, stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegało odrębnej procedurze
związanej z wyborem oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć: do dnia 30 05 2018..2018 r., faxem (081) 466-51-01,
e-mailem: osrodek@mosir.lublin.pl, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub
osobiście w zamkniętym opakowaniu oznaczonym następująco: ,,Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do Saunarium w obiekcie AQUA Lublin przy Al. Zygmuntowskich 4
wg zadań 1-2: zadanie nr...., oznaczenie sprawy ZPD.263.18.2018". Opakowanie powinno
być zaadresowane na adres korespondencyjny Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. ul. Stadionowa 1; 20-405 Lublin (Stadion Arena
Lublin).
Termin składania:2018-05-30
Miejsce i termin realizacji:termin wykonania zamówienia:
W przypadku zadania nr 1 - dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia, zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego do 31 grudnia 2018 r. licząc od dnia obowiązywania
umowy, według przekazywanych na bieżąco potrzeb, w przypadku zadania nr 2 - dostawa
nastąpi jednorazowo na podstawie złożonego zamówienia i zgodnie z podpisaną umową.
Wymagania:warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
4) wykaz oświadczeń łub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
5) informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
Kontaktować można się pisemnie, osobiście lub telefonicznie w godz. 800- 1500.
wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 9 niniejszego Zaproszenia.
8) opis sposobu przygotowywania ofert:
oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) dane dotyczące Wykonawcy (nazwa, siedziba)
c) numer telefonu i faxu firmy, adres e-mail
d) NrKRS/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
e) PESEL oraz adres zamieszkania osoby fizycznej mającej status przedsiębiorcy
f) termin wykonania zamówienia, (zgodny z tenninem określonym w pkt 2 Zaproszenia)
g) warunki płatności:
- forma płatności - przelew,
- termin płatności - nie krótszy niż 30 dni od otrzymania faktury
h) cenę określającą: wartość wynagrodzenia brutto,
wartość pozycji asortymentowej brutto i łącznie (dla pozycji, w których podatek
VAT rozlicza Zamawiający wg ustawy o VAT jako odwrotne obciążenie - należy
pominąć obliczenie wartości brutto a wpisać zwrot ,,odwrotne obciążenie" lub
podobny -Zamawiający w celu porównania ofert- samodzielnie doliczy podatek
VAT)
i) kosztorys ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 części A i B do Zaproszenia),
UWAGA- zapisy dla produktów objętych ,, odwrotnym obciążeniem" podatkiem VAT - zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT:
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - poprzez
umieszczenie adnotacji dla takiego towaru w kolumnie ,,wartość brutto" adnotacji
,,odwrotne obciążenie" lub podobnej oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
a jedynie właściwą dla niego stawkę podatku VAT, który będzie musiał rozliczyć
Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia ,,Oferty Dostawcy" zgodnie ze wzorem
przekazanym wraz z Zaproszeniem.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
10) opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta cenowa powinna zawierać :
a) wartość brutto oferty,
b) stawkę podatku VAT
Cena powinna obejmować wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym podatek VAT, koszt
wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym dojazd do
jednostki Zamawiającego oraz ewentualnie udzielony rabat finansowy. W zadaniu nr 1 cena
oferty musi zawierać koszt dwukrotnego szkolenia merytorycznego, o którym mowa w
kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do Zaproszenia). Ceny jednostkowe oraz wartość
powinny być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze- dwa miejsca po przecinku.
Łączną wartość brutto stanowiącą cenę przedmiotu zamówienia należy wpisać w formularzu
,,Oferty Dostawcy", nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe. Cena musi
obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy wybór złożonej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług -
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę
należnego podatku VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowny
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
Zawarto w załączniku nr 3 do Zaproszenia.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania
przyczyny.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu:
Pod względem formalnym:
1. Agnieszka Mościcka tel/81 466-51-16, fax: 81 466-51-01, e-mail:
a.moscicka@mosir.lublin.pl
Pod względem merytorycznym:
1. Mariusz Siembida tel. 724-991-302
Numer dokumentu:ZPD.263.18.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: