Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15731528 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Organizator:Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Adres: ul. Oleska 64, 45-222 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 77 443 55 00 fax: 77 443 55 15
Opis:,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych"
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do wykonania
niezbędnych prac remontowych na eksploatowanej przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja sieci
wodociągowej.
Specyfikacja:6. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego www.wikopole.com.pl
7. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w Dziale Przetargów- bud. A, pokój 15.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin złożenia ofert - 25.07.2018 r. o godz. 10.00
10. Miejsce złożenia ofert - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Opole, ul. Oleska 64, bud. A - Dział Przetargów, od godz. 7.00+15.00.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi dnia - 25.07.2018 r. o godz. 11.00 1 1. Miejsce otwarcia ofert - Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Opole, ul. Oleska 64, bud. A - Dział Przetargów - pokój nr 15.
Termin składania:2018-07-25
Wadium:nie wymagane
Wymagania:4. Okres realizacji zamówienia: do wyczerpania całkowitego zakresu ilościowego wynikającego
z umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej też u.p.z.p),
w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24 (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której
mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d).
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit, d.
8. Formularz można odebrać osobiście, lub pocztą - na pisemną prośbę Wykonawcy.
9. Kryterium oceny ofert: 100 % - cena oferty.
12. Termin związania ofertą - 30 dni.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Numer dokumentu:EP-252-24-5/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: