Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Organizator:Centrum Opieki Medycznej
Adres: ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jarosławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 16 6245017
E-mail:
Opis:DOSTAWA materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni.
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi/roboty budowlane.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wymagania ogólne
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa: DOSTAWA materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni.
Miejsce i termin składania ofert: IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@comjar.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum Opieki Medycznej, Ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław do dnia 17.10.2023 r. do godz. 10:00
Termin składania:2023-10-17
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.
Wymagania:Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie, jako przedmiot zamówienia wyroby medyczne powinny posiadać, na dzień realizacji dostawy oraz przewidziany umową z Zamawiającym okres jego użytkowania/ważności, aktualne dopuszczenia do obrotu i eksploatacji/stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do opisanego
w przedmiotowym postępowaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców który ewentualnie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oferty równoważnej, winien udowodnić w treści swojej oferty, że te zaoferowane przez niego urządzenia, technologia czy też materiały są równoważne w rozumieniu niniejszych wyjaśnień m.in. podając w treści swojej oferty ich nazwę, producenta oraz numery katalogowe, model, rok produkcji itp. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna zawierać:
1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia,
3) termin realizacji zamówienia,
4) warunki gwarancji,
5) termin ważności oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZJEK OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Kontakt:VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Waldemar Homik, Renata Janezka - tel. 16 6245017
Kod CPV:33191100, 33772000, 35230000
Numer dokumentu:ZaP-112/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: