Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25238008 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych
Organizator:Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o
Adres: ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:,,DOSTAWA materiałów elektroinstalacyjnych w celu uzupełnienia stanów magazynowych Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o."
Specyfikacja:Jednocześnie informujemy, że oferta winna być opracowana i złożona na zasadach określonych przez Zamawiającego w dokumentach opublikowanych na stronie www.es-k.pl w zakładce przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 30.05.2023 r. do godz. 10:00, w jednej z wybranych form :
a. drogą elektroniczną na adres: agata.berg@es-k.pl w formie dokumentów nieszyfrowanych;
b. drogą elektroniczną na adres: agata.berg@es-k.pl w postaci zaszyfrowanego i spakowanego pliku za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, *.zip, przy czym hasło należy przekazać odrębną wiadomością e-mail +/- 10 minut względem terminu składania ofert; w sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec, Ul. Instalacyjna 2, w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,DOSTAWA materiałów elektroinstalacyjnych w celu uzupełnienia stanów magazynowych Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o." - nie otwierać do dnia 30.05.2023 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2023-05-30
Wymagania:Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy wewnętrzne Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz zgodnie z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi", dostępnymi na stronie: http://www.es-k.pl/compliance.
Oferta niezgodna z ww. dokumentami może zostać odrzucona przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie dokumenty złożone przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi, wszystkie koszty i wydatki związane z przygotowaniem ofert obciążają Wykonawcę.
Wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu ofertowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawnione bez pisemnej zgody Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: