Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i pochodnego
Organizator:23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Adres: Pl. Mariański 7/8, 57-540 Lądek Zdrój
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 74 8117-219, Faks: 74 8117-227
E-mail:
Opis:Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i pochodnego
. Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostawy: materiałów elektrycznych i sprzętu elektrycznego, teletechnicznego i pochodnego.
Szczegółowy zakres dostawy i opis zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ i we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ) .
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.23wszur.pl
Wspólny Słownik Zamówień, Kod CPV: 31 00 00 00-6 - maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie.
Specyfikacja:III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).
SIWZ udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.23wszur.pl. zakładka przetargi pod w/w
numerem od dnia 05.10.2018 r.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 12.10.2018 r. do godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego, przy ul. Jadwigi 1, sekretariat .
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 12.10.2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie zamawiającego, przy ul. Jadwigi 1 Pokój nr 4, zamówienia publiczne.
Termin składania:2018-10-12
Miejsce i termin realizacji:VI. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy, licząc od dnia obowiązywania umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione w zestawieniu asortymentowo-ilościowym pozycje. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi całość przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu,
2) Spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:
2).1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
2).2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej .
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości minimum 50.000,00 zł.
A także jeżeli będzie realizował zamówienia bez pobierania zaliczek. Zapłata na podstawie faktury
( patrz wzór umowy § 11 ).
2).3. zdolności technicznej lub zawodowej: nie wymaga szczególnych warunków.
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 ustawy Pzp.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty z uwzględnieniem możliwości
zawartej w art. i art. 24aa ust 1 Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ( załącznik do SIWZ: nr 2 i nr 5 )
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału wykazane w rozdziale VII , pkt. 1
ppkt 2) niniejszego ogłoszenia.)
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.: załącznik nr 2 do SIWZ .
IX. Informacja na temat wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium: - CENA 100 %
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVIII. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XIX. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.
XX. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu w BZP : bez obowiązku .
Kontakt:Sporządził: Malwina Drabek, tel. 74 8117-218 lub 501 956 054
Kod CPV:31 00 00 00-6
Numer dokumentu:22 / Pn p-zaU / 18.
Źródło: Internet i własne