Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16783086 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów laboratoryjnych
Organizator:3D KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 530-451-246, tel. 783-824-201
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4_19_1.2.1_0509 z dnia 6 lutego 2019 r. na dostawę materiałów laboratoryjnych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją ilościową i parametrami wartościowymi, stanowiących komponenty do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu, którego rezultatem będzie opracowanie układu filtrującego opartego na zjawisku fotokatalizy, dedykowanego dla drukarek 3D.
Cel zamówienia
Dostawa materiałów laboratoryjnych, stanowiących komponenty do prowadzenia prac badawczych
w projekcie, którego rezultatem będzie opracowanie układu filtrującego opartego na zjawisku fotokatalizy, dedykowanego dla drukarek 3D.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych materiałów laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją ilościową i parametrami wartościowymi, stanowiących komponenty do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu, którego rezultatem będzie opracowanie układu filtrującego opartego na zjawisku fotokatalizy, dedykowanego dla drukarek 3D.
1. Końcówki do pipet 1 mL pasujących rozmiarowo do pipet eppendorf lub równoważne dł 53 mm - (1000 szt),
2. Końcówki do pipet 200 uL pasujących rozmiarowo do pipet eppendorf równoważne dł. 71mm - (1000 szt),
3. Końcówki do pipet 10 mL pasujących rozmiarowo do pipet eppendorf równoważne dł. 165 mm - (200 szt),
4. Igły iniekcyjne 0,60x30mm - (100szt x 2 opakowania),
5. Strzykawka iniekcyjna jednorazowa dwuczęściowa 5ml ogólnego zastosowania - (100szt x 2 opakowania),
6. Strzykawka mililitrowa gazoszczelna z wymienialną igłą lub igłą stałą, z tłokiem teflonowym (PTFE) poj. 10 ul,
7. Strzykawka mililitrowa gazoszczelna z wymienialną igłą lub igłą stałą, z tłokiem teflonowym (PTFE) poj. 500 ul,
8. Rękawice jednorazowe L (8) nitrylowe bezpudrowe - (100szt x2 opakowania),
9. Długie igły laboratoryjne (długość 8 do 12 cm) - mogą to być igły do nakłuć lędżwiowych lub jakiekolwiek długie igły injekcyjne - 100 szt,
10. Fiolki szklane z zakrętkami gwintowanymi, wyposażonymi w septy butyl/PTFE, pojemność 12 mL (dopuszcza się od 11 do 13 ml) - 200 szt.,
11. Probówki polipropylenowe z zamknięciem poj 2 mL, - 1000 szt tzw. próbówki typu eppendorf lub równoważne,
12. Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z Nylonu (niesterylne) 0,20 um - 100 szt.
13. Parafilm - folia uszczelniająca - 100 mm 75 m - (2 opakowania),
14. zlewka szklana poj 50 ML - 2 sztuki,
15. zlewka szklana 1000 mL - 2 sztuki,
16. krystalizator szklany z wylewem 500 ml.
W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia - mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy.
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego.
Koszt transportu należy wliczyć do wartości oferty.
KOD CPV:
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 13-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: zamowienia@3dkreator.com
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 13.02.2019 r.
Termin składania:2019-02-13
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
Od daty podpisania umowy z Zamawiającym do 28.02.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
1. Wykonawca posiada minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy
o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 1 - Oferta
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość zamówienia netto (w PLN) - 80%,
2. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy z Zamawiającym (liczba pełnych dni kalendarzowych) - 20%
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:
(C min: C n) x 100 x 80%
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n - wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt
Ad. 2) Wartość punktowa kryterium termin realizacji będzie wyliczana według wzoru:
(T min: T n) x 100 x 20%
gdzie:
T min - najkrótszy termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych
T n - termin realizacji ocenianej oferty
gdzie 1 % =1 pkt
Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C + T
gdzie:
O - ostateczna ocena oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,
T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin realizacji.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym 3D KREATOR Sp. z o. o.,
z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 9, kod pocztowy 30-710 Kraków, NIP: 6793109834, REGON: 361139149. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.
3. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym 4_19_1.2.1_0509 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
5. Złożą ofertę po wskazanym terminie.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
3D KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Ślusarska 9
30-710 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
123072377
NIP
6793109834
Tytuł projektu
Fotokatalityczny układ filtrujący dla powietrza ograniczający emisję zanieczyszczeń powstających przy druku 3D
Numer projektu
RPMP.01.02.01-12-0509/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
W sprawach merytorycznych dotyczących postępowania wyznaczony jest dr Tomasz Baran. W sprawach formalnych dotyczących postępowania wyznaczona jest Małgorzata Niedźwiecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Baran - e-mail: tomasz.baran@3dkreator.com, tel. 783-824-201. Małgorzata Niedźwiecka - e-mail: malgorzata.niedzwiecka@bldg.pl, tel. 530-451-246.
Kod CPV:38000000-5
Numer dokumentu:1165172, 4_19_1.2.1_0509
Źródło: Internet i własne
Załączniki: