Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20917466 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów laboratoryjnych
Organizator:FiBioMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:535990696
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38092
Opis:Zapytanie ofertowe FIBIO/8/2021
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1188/20 - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki wirusów, w tym SARS-CoV-2

Część 1
DOSTAWA materiałów laboratoryjnych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego, plastików oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Odczynniki laboratoryjne, szkło laboratoryjne, plastiki oraz drobny sprzęt laboratoryjny będą dostarczane sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Wielkość każdej dostawy będzie każdorazowo specyfikowana i przekazywana do Wykonawcy mailowo. DOSTAWA będzie odbywać się na adres ECOTECH - COMPLEX Ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin. Standard thymosin alpha 1 bovine; (1 mg)
Standard thymosin beta 4 bovine; (5 mg)
IL12 Recombinant Human Protein; (10 ug)
Cell Proliferation Kit I (MTT); (2500 tests)
Bovine serum albumin; (10 g)
96-dołkowe płytki, treated; op. 50 szt
96-dołkowe płytki, non-treated; op. 100 szt
Sterylne probówki wirówkowe 15ml, STANDARD, do 10000g, w
workach; op. 500 szt
Sterylne probówki wirówkowe 50ml, STANDARD, do 12500g, w workach; op. 500 szt
Sterylne probówki wirówkowe
5.0ml nisko
adhezyjne, w worku; op. 200 szt
Probówki wirówkowe 2.0ml z zamknięciem Lock
up, do 30000g, -80°C do 121°C,
endotoksyny: 0.1EU, USP VI
Grade; op. 500 szt
Probówki wirówkowe 1.5ml, z zamknięciem Lock
up, do 30000g, -80°C do 121°C; op. 500 szt
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-19
Termin składania:2021-04-19
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Wymagania:Warunki zmiany umowy
3.4.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3.4.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi:
a) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, ,,Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)".
1. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwrócenie lub naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
3. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego Wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego Wykonawcy, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z NCBIR oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
4. Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością. W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej lub zostanie zmieniony termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej.
5. W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
6. Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu działania osoby lub osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności ani Wykonawca, ani Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziścił się ten warunek, umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób trzecich. W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
7. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych, mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym. W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu realizacji umowy.
8. Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z NCBIR W takim przypadku, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie. Zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym uzyskał uprawnienie do wystawienia faktury.
9. Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ra
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
a) Zapytanie ofertowe nr FIBIO/8/2021 z dnia 17.03.2021r. parafowane przez Wykonawcę na każdej stronie,
b) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2,
c) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Wykonawcy), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo.
W przypadku Wykonawców, których siedziba znajduje się poza Rzeczpospolitą Polską, muszą oni złożyć aktualny (nie starszy niż dwa miesiące) wyciąg z właściwego rejestru, do którego są wpisani. W przypadku Wykonawców będących spółką cywilną należy dołączyć umowę spółki cywilnej) - w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku pozostałych Wykonawców sposób reprezentacji zostanie zweryfikowany na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. Brak któregokolwiek z wymaganych doświadczeń lub dokumentów lub ich wypełnienie na niewłaściwym wzorze skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-17
Data ostatniej zmiany
2021-03-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto Punkty za kryterium Cena netto zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru :
cena najniższa spośród ważnych ofert
---------------------------------------- × 90
cena oferty ocenianej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin płatności
Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru : (termin oferowany)/( najdłuższy termin spośród ważnych ofert) x 10
Max liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów (10%).
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paulina Czarnecka
tel.: 535990696
e-mail: welcome@fibiomed.com
Kod CPV:33696300-8, 33696500-0, 38000000-5
Numer dokumentu:2021-14485-38092, FIBIO/8/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: