Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów ogrodniczych do nasadzeń
Organizator:Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
Województwo / powiat: pomorskie, pow. gdański
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/618785
Opis:DOSTAWA materiałów ogrodniczych do nasadzeń na gminnych terenach zielonych
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kora sosnowa Przekompostowana, mielona (0-20mm); worek 80 300 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 Ziemia uniwersalna worek 80l 200 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 Paliki drewniane Impregnowane 8x250cm 50 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
4 Szpilki mocujące Stalowe, typ U 15x7,5x15cm; opakowanie 100szt 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/618785
Składania : 31-05-2022 12:00:00
Otwarcia : -
Termin składania:2022-05-31
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie przy ul. Zakątek 1 reprezentowana przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Zaprasza do złożenia oferty na: ,,Zakup materiałów ogrodniczych do nasadzeń na gminnych terenach zielonych"
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
1. Kora sosnowa przekompostowana mielona (0-20mm), worek 80l - 300szt;
2. Ziemia uniwersalna, worek 80l - 200szt;
3. Paliki drewniane impregnowane 8x250 cm - 50szt;
4. Szpilki mocujące stalowe, typ U 15x7,5x15cm, 1 opakowanie po 100szt.
I. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 07.06.2022r.
II. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Wiktoria Ropel tel. (58) 692 94 77
Marta Rolska tel.: (58) 692 94 61
III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł) oraz wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą sumaryczną ceną).
IV. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1) Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
2) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
3) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl) w terminie 5 dni od daty wystawienia zapytania.
VI. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektroniczne wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu zawarcia umowy w formie pisemnej, którą Zamawiający zastrzega pod rygorem nieważności. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 703 S 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)."
VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawców - osób fizycznych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
- nr telefonu: 58 692 94 00
- adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
Inspektor danych osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
Podstawa przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).
Prawa osób:
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 618785
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: