Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów promocyjnych
Organizator:URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
Adres: ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. drawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (+48) 94 36 33 485, Fax.: (+48) 94 36 33 113
E-mail:
Opis:Dostawa materiałów promocyjnych gminy Drawsko Pomorskie
1. Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie zaprasza do złożenia oferty na następujące
zamówienie publiczne: Dostawa materiałów promocyjnych gminy Drawsko Pomorskie
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych zgodnie z załączoną
specyfikacją.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert: ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 28 marca
2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 210
lub pocztą elektroniczną na adres m,lukasz@drawsko.pl
Termin składania:2018-03-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 r.
5. Adres dostawy materiałów promocyjnych: Informacja Turystyczna ul. Kolejowa 1, 78-500
Drawsko Pomorskie. Wykonawca pokrywa koszty transportu materiałów we własnym
zakresie.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena
6. Do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, póz. 759 z późn. zm.);
7. Warunki gwarancji (jeśli dotyczy): minimum 24 miesiące
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
10. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a
postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania
przyczyn.
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył
na finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
Kontakt:3. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji: Marcin
Łukasz e-mail: m.lukasz@drawsko.pl tel. 094 36 334 85, Urząd Miejski w Drawsku
Pomorskim ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Numer dokumentu:PR.056.1.2018.MŁ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: