Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15806312 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mebli biurowych
Organizator:ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 612 1185
E-mail:
Opis:Dostawa mebli biurowych, do lokalizacji zamawiającego:
Olsztyn ul. Tuwima 6, Olsztyn ul. Poprzeczna 18
_rodzaj zamówienia: D - Dostawa_
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: Olsztyn ul. Tuwima 6 pok. nr 013 /kancelaria/
b) w terminie do: 10 sierpnia 2018, do godz. 11:00_
Otwarcie ofert:10) Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia: Olsztyn ul. Tuwima 6 pok. nr 1 b) data: jak data składania ofert, godz. 12:00_
Termin składania:2018-08-10
Wymagania:7) Warunki Zamówienia:
Udostępnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej http://bip.energa-operator.pl Na prośbę Wykonawcy mogą być przekazywane w formie wydruku na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
8) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia, tj.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
- zrealizowali z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, dostawy mebli o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto.
c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
- nie zalegają z opłatami podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS,
e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;_
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %):
Cena brutto [100%]_
Termin związania ofertą: 60 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert._
Kontakt:Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono: a) w sprawach proceduralnych:
Iwona Gniadek e-mail: iwona.gniadek@energa.pl; tel. 89 612 1185 _w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00 ._
Numer dokumentu:ZN/3141/636AD/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: