Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18703082 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mebli biurowych
Organizator:Sąd Apelacyjny w Lublinie
Adres: Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:81 45 23 369
E-mail:
Opis:,,Dostawę mebli biurowych".
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli ,,zapytanie" wpłynie co najmniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia do złożenia oferty, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia.
3. Dostawa na adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin
Miejsce i termin składania ofert: VIII. MIEISCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1, Biuro Podawcze prowadzone przez Oddział Administracyjny - I piętro lub przesłać pocztą do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 11:15 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, w Sali Konferencyjnej na I piętrze. 5. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2020-02-05
Wymagania:V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo
zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) -- lub udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia oferty.
3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowo - Cenowy - załącznik nr 3 do zaproszenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo odpis z CEIDG dotyczące Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) w przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli dotyczy),
z zastrzeżeniem, że:
> wymieniony w lit b) dokument:
w odniesieniu do odpisu z rejestru przedsiębiorców z KRS - powinien mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo stanowić informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.);
w odniesieniu do zaświadczenia z CEDIG - powinien mieć formę wydruku ze strony internetowej CEIDG, zgodnie z art 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.).
> wymienione w lit c) pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z dopiskiem:
oferta na: ,,Dostawa mebli biurowych". Nie otwierać przed 5 lutym 2019 r. godz. 11:15"
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie oferty w terminie na miejsce składania lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.
6. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną niezwłocznie odesłane bez otwierania.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z udziałem w postępowaniu.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę (firmę kurierską) do Zamawiającego nie później niż do dnia i godziny wskazanej w ust. 1 włącznie.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane, po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
8. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego kryterium oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
Kontakt:Komórka realizująca i osoba do kontaktów:
Oddział Gospodarczy - Pani Małgorzata Boguszewska tel. 81 45 23 369
e-mail: gospodarczy@lublin.sa.gov.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin.sa.gov.pl Godziny pracy Sądu:
- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),
- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku).
Kod CPV:39140000-5
Numer dokumentu:G.2130-2/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: