Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mebli i wyposażenia przedszkolnego
Organizator:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie
Adres: Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. opatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:503938905
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/567
Opis:DOSTAWA mebli i wyposażenia przedszkolnego

Przedszkole "u Skłodowskiej" w Ożarowie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
DOSTAWA mebli i wyposażenia przedszkolnego w ramach projektu pn. Przedszkole ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje dostawę mebli i wyposażenia przedszkolnego w ramach projektu Przedszkole ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
2) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje dostawę mebli i wyposażenia przedszkolnego
3) Szczegółowy opis przedmioty zamówienia dla części I został określony w załączniku nr 5 oraz w załączniku A.1 -formularz cenowo-ofertowym dla części I
4) Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.09.2020 r.
5) DOSTAWA asortymentu nastąpi na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do: Przedszkola ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów (woj. świętokrzyskie).
6) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych o parametrach porównywalnych lub wyższych. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie towaru równoważnego, Wykonawca powinien wykazać, że oferowany przez niego towar jest równoważny i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7) W przypadku towaru równoważnego Wykonawca wyspecyfikuje (podkreślone kolorem) cechy charakterystyczne potwierdzające zgodność oferowanego towaru z towarem opisanym przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych towarów w stosunku do określonych w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego: ,,Szczegółowy opis zamówienia" oraz wyszczególnionych w Załączniku A.1 ciąży na Wykonawcy.
Szczegółu zamówienia zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 1/OWP/2020
Okres gwarancji
zgodny z deklaracją wykonawcy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
DOSTAWA zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Przedszkole ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Przedszkole ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
2) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych
3) Szczegółowy opis przedmioty zamówienia dla części II został określony w załączniku nr 5 oraz w załączniku A.II -formularz cenowo-ofertowym dla części II
4) Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.09.2020 r.
5) DOSTAWA asortymentu nastąpi na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do: Przedszkola ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów (woj. świętokrzyskie).
6) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych o parametrach porównywalnych lub wyższych. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie towaru równoważnego, Wykonawca powinien wykazać, że oferowany przez niego towar jest równoważny i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7) W przypadku towaru równoważnego Wykonawca wyspecyfikuje (podkreślone kolorem) cechy charakterystyczne potwierdzające zgodność oferowanego towaru z towarem opisanym przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych towarów w stosunku do określonych w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego: ,,Szczegółowy opis zamówienia" oraz wyszczególnionych w Załączniku A.II ciąży na Wykonawcy.
Szczegółu zamówienia zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 1/OWP/2020
Okres gwarancji
zadeklarowany przez wykonawcę

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
DOSTAWA sprzętu elektronicznego i TIK w ramach projektu pn. Przedszkole ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje dostawę sprzętu elektronicznego i TIK w ramach projektu Przedszkole ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
2) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje dostawę sprzętu elektronicznego i TIK
3) Szczegółowy opis przedmioty zamówienia dla części III został określony w załączniku nr 5 oraz w załączniku A.III -formularz cenowo-ofertowym dla części III
4) Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.09.2020 r.
5) DOSTAWA asortymentu nastąpi na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do: Przedszkola ,,u Skłodowskiej" w Ożarowie, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów (woj. świętokrzyskie).
6) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych o parametrach porównywalnych lub wyższych. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie towaru równoważnego, Wykonawca powinien wykazać, że oferowany przez niego towar jest równoważny i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7) W przypadku towaru równoważnego Wykonawca wyspecyfikuje (podkreślone kolorem) cechy charakterystyczne potwierdzające zgodność oferowanego towaru z towarem opisanym przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych towarów w stosunku do określonych w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego: ,,Szczegółowy opis zamówienia" oraz wyszczególnionych w Załączniku A.III ciąży na Wykonawcy.1/OWP/2020
Szczegółu zamówienia zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 1/OWP/2021/OWP/20200
Okres gwarancji
zadeklarowany przez Wykonawcę
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-08-31
Termin składania:2020-08-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Ożarów
Miejscowość
Ożarów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Ożarów
Miejscowość
Ożarów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Ożarów
Miejscowość
Ożarów
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPSW.08.03.01-26-0025/20 - Przedszkole "u Skłodowskiej" w Ożarowie
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Zamawiający zweryfikuje dane aktualne dostępne w wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku. Warunek weryfikowany na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wyciągu z właściwego rejestru.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i organizacyjnym, pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunek weryfikowany na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Warunek weryfikowany na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunek weryfikowany na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunek weryfikowany na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-08-21
Data ostatniej zmiany
2020-08-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI
Wartość pkt kryterium będzie obliczana według punktacji:
a)za udzielenie gwarancji na asortyment na okres przewidziany przepisami prawa - 0 pkt
b)za udzielenie gwarancji na asortyment na okres wyższy niż przewidziany przepisami prawa - 10 pkt
Szczegóły w zapytaniu 1/OWP/2020
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA
Wartość punktowa będzie obliczana według poniższego wzoru:
liczba punktów = (Cmin/Cof) x 90 punktów, gdzie
Cmin - najniższa cena spośród ofert złożonych
Cof - cena podana w ofercie złożonej
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 90 pkt
Szczegóły w zapytaniu 1/OWP/20202

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI
Wartość pkt kryterium będzie obliczana według punktacji:
a)za udzielenie gwarancji na asortyment na okres przewidziany przepisami prawa - 0 pkt
b)za udzielenie gwarancji na asortyment na okres wyższy niż przewidziany przepisami prawa - 10 pkt
Szczegóły w zapytaniu 1/OWP/2020
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA
Wartość punktowa będzie obliczana według poniższego wzoru:
liczba punktów = (Cmin/Cof) x 90 punktów, gdzie
Cmin - najniższa cena spośród ofert złożonych
Cof - cena podana w ofercie złożonej
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 90 pkt
Szczegóły w zapytaniu 1/OWP/20202

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI
Wartość pkt kryterium będzie obliczana według punktacji:
a)za udzielenie gwarancji na asortyment na okres przewidziany przepisami prawa - 0 pkt
b)za udzielenie gwarancji na asortyment na okres wyższy niż przewidziany przepisami prawa - 10 pkt
Szczegóły w zapytaniu 1/OWP/2020
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA
Wartość punktowa będzie obliczana według poniższego wzoru:
liczba punktów = (Cmin/Cof) x 90 punktów, gdzie
Cmin - najniższa cena spośród ofert złożonych
Cof - cena podana w ofercie złożonej
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 90 pkt
Szczegóły w zapytaniu 1/OWP/20202
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paweł Cycuła
tel.: 503938905
e-mail: p.cycula@sir.com.pl
Kod CPV:39000000-2, 39100000-3, 39161000-8, 39290000-1, 37520000-9, 37524100-8, 39162000-5, 39162100-6, 30213100-6, 32000000-3
Numer dokumentu:2020-914-567, 1/OWP/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: