Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mebli magazynowych do zapleczy laboratoriów
Organizator:Centrum Nauki Kopernik
Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL7010025169
E-mail:
Strona www:https://kopernik.logintrade.net
Opis:DOSTAWA mebli magazynowych do zapleczy laboratoriów na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli magazynowych do zapleczy laboratoriów na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - adres: Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18, 00-390 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100 pkt (cena brutto)

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu ,,Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Regał magazynowy metalowy CPV/Indeks 2 szt. %
2. Szafa magazynowa CPV/Indeks 4 szt. %
3. Wózek platformowy CPV/Indeks 2 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,129089,6cf1de631ae1e53c40712e7661f385b0.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-05-30 12:00
Termin składania:2023-05-30
Wymagania:Kryteria formalne:
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści zastrzeżeń,
zaoferowana przez wykonawcę cena oferty uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia (zapytania ofertowego),
wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego) oraz określone w nich warunkami wykonania przedmiotu zamówienia są mu znane, akceptuje je i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszą ofertą,
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Joanna Świstak

e-mail: joanna.swistak@kopernik.org.pl
Numer dokumentu:Z16/96120
Źródło: Internet i własne
Załączniki: