Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24142417 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa medium do hodowli komórkowej i plastików laboratoryjnych
Organizator:Real Research Sp. z o.o
Adres: prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
NIP:PL6762521485
Telefon / fax:518423019
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/133383
Opis:DOSTAWA medium do hodowli komórkowej i plastików laboratoryjnych
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.01-12-0070/19 - Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej usługi badawczej testowania reżimu terapeutycznego w warunkach hodowli trójwymiarowej nowotworów

Część 1
DOSTAWA medium do hodowli i plastików laboratoryjnych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
L.p. TOWAR ILOŚĆ UWAGI
1. medium do hodowli komórkowej IMDM 2 x 500ml Z L-glutaminą i 25mM Hepes, sterylny płyn do hodowli komórkowych z czerwienią fenolową, niska zawartość endotoksyn i posiada certyfikat analizy.
2. Rurka do pompki perystaltycznej 15 m 1,0 mm średnica wewnętrzna , średnica zewnętrzna 3,1 mm, produkowane z materiału termoplastycznego klasy medycznej
3. Uchwyty do rurki 18 szt Pasuje do rurek ze średnicą zewnętrzną 3,1mm
4. Sterylne szalki typu Petriego 100-200 szt O90mm, z wentylacją
5. Sterylne szalki typu Petriego 100-200szt O150 mm, z wentylacją
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2022-11-15

Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-03

Data ostatniej zmiany

2022-11-07 21:15:40
Termin składania:2022-11-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miejscowość
Kraków
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z podmiotem wybranym, jednak wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z podmiotem wybranym z następujących powodów:
a) zmiana nie prowadzi do zmiany celu umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) Dostawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Dostawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- nowy Dostawca zostanie wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności lub będzie to Dostawca, który w pierwotnym postępowaniu przedstawił Ofertę, która zgodnie z założonymi kryteriami oceny znajdowała się na kolejnym miejscu
c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
d) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
- działania siły wyższej których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia Umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
- zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy ani Zamawiającego
- w sytuacji wyłącznej winy Zamawiającego
- opóźnienia (dłuższe niż 14 dni) w realizacji dostawy mogą skutkować rozwiązaniem Umowy, w takim wypadku zostanie ponowione zamówienie od kolejnego najwyżej ocenionego Oferenta lub nałożeniem kary umownej.
e) zachodzi konieczność wprowadzenia zamówienia uzupełniającego do którego wytyczne określono w pkt. Zamówienia uzupełniające
f) Umowa, bądź jej część może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Zamówienia wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta złożona w formie pisemnej na załączonym do zapytania ofertowego formularzu wraz z oświadczeniami i załącznikami wymienionymi w formularzu oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Termin ważności produktu min. 6 miesięcy
Dostawa produktów w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-03
Data ostatniej zmiany
2022-11-03 15:35:41

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena jednostkowa netto - 100%
Cena jednostkowa netto będzie obliczana dla danej pozycji ze wzoru.
CJ= CN/J
Gdzie:
CN - cena netto dla danej pozycji zadeklarowana przez Oferenta
J- ilość podana przez Oferenta dla danej pozycji (szt, g, ml itp.)
Liczba punktów obliczana będzie według wzoru
P=N/B100.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Vira Dmytryk
tel.: 518423019
e-mail: zamowienia@real-research.com
Kod CPV:33696500-0, 38000000-5, 38437000-7
Numer dokumentu:2022-2458-133383
Źródło: Internet i własne
2022-11-08 08:06
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.